English   Danish

2014/2015  BA-BPSYU1000U  Adfærdsbaseret mikroøkonomi

English Title
Behavioural Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 07-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • 1. Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, markedsligevægt, moral hazard, risiko aversion.
  • 2. Beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som rationalitet og præferencer.
  • 3. Forklare og grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser.
  • 4. Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit. Dette både ud fra antagelser om rationel samt irrationel adfærd.
  • 5. Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel eller relevant.
  • 6. Numerisk anvende standard-mikroøkonomiske værktøjerj som fx priselasticitet og skalaafkast.
Prøve/delprøver
Adfærdsbaseret mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin, Den ordinære eksamen finder sted i april/maj. Syge-/omprøve finder sted i august.
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i teorier for det enkelte rationelt eller irrationelt agerende individ, husholdning og virksomheds adfærd under fuldkommen eller ufuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes det enkelte individ, husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, information eller i skattesatser.

 

Følgende emner tages op: Den rationelle og irrationelle forbrugers valg. Er den rationelle model korrekt? Individets valg under usikkerhed og over tid. Præferencer over altruisme og fairness. Forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt. Strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser samt anvendelse af MyEconLab.
Arbejdsbelastning
Undervisning 60 timer
MyEconlab & MyMathLab 90 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum) 85 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 40 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplan på CBSlearn.

Sidst opdateret den 07-07-2014