English   Danish

2014/2015  BA-HABACH  Bachelorprojekt

English Title
Final Project Work

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Carsten Sørensen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Finansiering/Finance
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 10-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • identificere og afgrænse et problem, som kan bearbejdes inden for den givne ramme
 • specificere emner og variable som er interessante og relevante for at gennemføre analysen, og angive deres plads i analysens sammenhæng
 • planlægge og gennemføre en indsamling af materiale til arbejdet med den valgte problemstilling
 • beskrive og vurdere projektets kilder og data
 • forklare analysemetoden, herunder relationerne mellem arbejdets forskellige dele: problemformulering, metode, teori, data, analyse og konklusion
 • forklare og kritisk vurdere de valgte teorier og forklaringsmodeller, deres baggrund og konsekvenser
 • relatere teorier og modeller til pensum i det fag, der danner rammen for projektet
 • gøre rede for analysens konklusion og dens grundlag i projektet samt dens relevans for det faglige område, projektet befinder sig i
 • udarbejde en skriftlig fremstilling af arbejdsprocessen og dens resultater, hvor sprog og formidling fungerer hensigtsmæssigt i forhold til den valgte målgruppe
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 3 studerende
Individuel mundtlig prøve, 30 min.
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Bachelorprojektet udarbejdes af 1, 2 eller 3 studerende. Bachelorprojektet må have et sidetal på max. 40, 60 eller 80 sider for henholdsvis 1, 2 eller 3 studerende.
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Bachelorprojektet skal desuden indeholde et resumé på engelsk på max. 1 side.
Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, idet det faglige indhold dog vægter tungest samt den mundtlige præstation.
Afleveringsfrist for bachelorprojektet fremgår af Bachelorprojektvejledningen som udgives af HA-studienævnet hvert år.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Bachelorprojektet tager afsæt i et HA-udbudt valgfag, som den studerende har fulgt på 6. semester. Valgfag fra 5. semester kan efter aftale med det enkelte valgfags fagleder danne baggrunden for bachelorprojektet
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Afhængig af det valgte valgfag, idet bachelorprojektet knytter sig til et valgfag udbudt af HA.

Undervisningsformer
Afhængig af det valgte valgfag.
Foreløbig litteratur

Afhængig af det valgte valgfag.

Sidst opdateret den 10-07-2014