English   Danish

2014/2015  BA-HAF_ETIK  Etik og marked

English Title
Ethics and Market

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Ole Bjerg - MPP
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
Sidst opdateret den 23-01-2015
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at kunne:
  • gengive indholdet af de tekster, der indgår i pensum.
  • analysere de enkelte tekster
  • fortolke de enkelte tekster.
  • sammenligne teksterne både inden for og på tværs af de teorier der indgår i pensum.
Prøve/delprøver
Etik og Marked:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at belyse betydningen af etik og værdier ud fra et samfundsperspektiv og ud fra et virksomhedsperspektiv. Faget indbefatter klassiske og moderne forståelser af etik anskuet i en samfundsmæssig kontekst, og det indbefatter moderne forståelser af virksomheders ansvarliggørelse. Faget bestræber sig på ikke blot at fremstille etik som en normativ filosofisk disciplin, men som en social, samfundsmæssig realitet. Der sættes fokus på, hvordan etikken må indtænkes i og virker i forskellige sociale sammenhænge, herunder hvordan den virker sammen med og i forhold til økonomi, politik og jura og samfundets institutioner i det hele taget.

Undervisningsformer
Faget falder i en række forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne og øvelserne skal til sammen ses som et forsøg på at forene de akademiske teorier med praksis i samfundets institutioner.
I forelæsningerne præsenteres en række klassiske og nyere teorier indenfor etik, politisk teori, moral-sociologi, virksomhedsetik og organisationssociologi, således som det fremgår af forelæsningsplanen.
I øvelserne skal de præsenterede teorier fra forelæsningerne diskuteres i relation til en række forskellige praktiske eksempler hentet fra samfundets institutioner. Derfor har vi inviteret en række personer fra forskellige institutioner til at komme og diskutere, hvordan de forholder sig til etiske, politiske og organisationsteoretiske problemstillinger i praksis, og hvilken rolle deres institutioner spiller i denne sammenhæng.
Foreløbig litteratur

Foreløbig litteratur:

Aristoteles: Etikken. Det lille Forlag, Frederiksberg 2000
Bjerg, Ole 2010: Etik uden moral – Det gode menneske i det postmoderne samfund. Museum Tusculanums Forlag, København 2010
Bjerg, Ole 2013: Gode Penge – Et kontant svar på gældskrisen. Informations Forlag, København 2013
Bjerg, Ole 2014: Making Money – The Philosophy of Crisis Capitalism. Verso, London 2014
Boltanski, L. & E. Chiapello: The new spirit of capitalism. International journal of Politics, Culture and Society, 2005, vol. 18, s. 161–188
Eistenstein, Charles 2011: Sacred Economics: Money, Gift and Society in the Age of Transisition. Evolver, Berkeley 2011
Graeber, David 2011: Debt – The First 5,000 Years. Melville, New York 2011
Jackson, Ross 2012: Occupy World Street. Green Books, Totnes 2012
Jackson, Tim 2009: Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet. Routledge, London 2009
Jensen, Anders Fogh 2011: Kapitalisme og kritik, i Venstrefløjens nye tænkere, Århus: Slagmark, 2011, pp.37-58
Kant, Immanuel 1785: Grundlæggelse af sædernes metafysik. Hans Reitzels Forlag, København 1999
Marx, Karl 1848: Det kommunistiske manifest. 1-13 (fra nettet)
Paul, Ron 2008: The Revolution: A Manifesto. Grand Central Publishing, 2008
Politiken 2013: Pinligt at kradse gæld ind hos familie og venner. 2 December
Smith, Adam 1776: Nationernes Velstand I. Informations Forlag, København 2013
Weber, Max 1920: Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. Nansensgade Antikvariat, København 1995

Sidst opdateret den 23-01-2015