English   Danish

2014/2015  BA-HAF_OL13  Organisation og ledelse

English Title
Organization and Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Thomas Lopdrup-Hjorth - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Organisation/Organization
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 23-01-2015
Læringsmål
Overordnet er det fagets formål at styrke den studerendes evne til at formulere sig på en fagligt kvalificeret måde om organisatoriske og ledelsesmæssige emner, især skriftligt. Efter at have fulgt faget forventes den studerende at kunne:
  • foretage en fagligt kvalificeret organisationsanalyse med udgangspunkt i pensum, en konkret case og et sæt af spørgsmål, der knytter sig hertil
  • inddrage og redegøre for relevante teorier, begreber og perspektiver fra pensum og vise deres muligheder og begrænsninger
  • forbinde organisationsforståelse og ledelse med udviklinger inden for moderne filosofi og kritisk tænkning
Prøve/delprøver
Organisation og Ledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer til en række centrale begrebs-, problem- og teorikomplekser, der karakteriserer studiet af organisation og ledelse. Gennem læsning af en række væsentlige primærtekster vil de studerende ikke blot blive opøvet i at identificere teoriernes væsentlige bestanddele og forudsætninger; de vil tillige blive sat i stand til at operationalisere disse i selvstændige organisations- og ledelsesanalytiske udforskninger. I tillæg hertil vil faget endvidere inddrage en række kritiske, problematiserende og filosofiske tilgange til studiet organisation og ledelse.  
 
I den første del af faget introduceres der til en række grundforestillinger og teorier, der historisk og aktuelt har præget og stadig præger det organisations- og ledelsesteoretiske felt. I den anden del af faget vil fokus dels være på, hvordan de studerende selv kan lave organisations- og ledelsesteoretiske studier, dels på en række metateoretiske overvejelser, der binder an til mere filosofiske og metodologiske betragtninger over organisations- og ledelsesteoriens anliggende, grundlagsproblemer og aktuelle status.

Undervisningsformer
Faget foregår primært som forelæsninger, hvor forelæseren introducerer teksterne og sammen med de studerende diskuterer og reflekterer over deres syn på organisation og ledelse. Der lægges i høj grad vægt på aktiv deltagelse, og de studerende forventes at bidrage aktivt til en konstruktiv dialogkultur på faget.
Foreløbig litteratur

Tematik

 

Pensum

Under-viser

Lektion 1: Introduktion

 

Mary J. Hatch and Ann L. Cunliffe (2006) Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press: 3-23.

 

Paul du Gay og Signe Vikkelsø (2014) “What Makes Organization? Organizational Theory as a ‘practical science’”, i P. Adler, P. du Gay, G. Morgan, and M. Reed (Eds.) Oxford Handbook of Sociology, Social Theory and Organization Studies: Contemporary Currents. Oxford: Oxford University Press: 736-758.

 

Thomas Lopdrup-Hjorth

Lektion 2:

Bureaukrati

 

Max Weber: “Herredømmets strukturformer og funktionsmåder” og ”Det bureaukratiske herredømmes væsen, forudsætninger og udvikling”, i: Max Weber (2003) Udvalgte tekster, bind 2. København: Hans Reitzels Forlag: 63-111.

 

Anja Svejgaard Pors og Helle Mylund Jacobsen: ”Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi”, i: Helle Mylund Jacobsen (red.) (2013) Administration – Faglighed og praksis i administrativt arbejde. København: Akademisk Forlag: 23-36.

 

Charles T. Goodsell (2004) The Case for Bureaucracy: A Public Administration Polemic, fourth edition. Washington: CQ Press: 1-23.

 

Gary Hamel (2009): “Management 2.0”, Leadership Excellence, 26(11): 5.

 

Hans Mortensen (2014) “Det borgerløse samfund”, Weekendavisen 17/10, Sektion 1: 2.

 

Thomas Lopdrup-Hjorth

 

Lektion 3: Scientific management

 

 

Frederick W. Taylor (1911/1967) The Principles of Scientific Management. New York: W.W. Norton & Company: 5-8.

 

Frederick W. Taylor: “The Principles of Scientific Management”, i J. Steven Ott, Jay M. Shafritz og Yong Suk Jang (2011) Classic Readings in Organization Theory, seventh edition: 65-76.

 

Daniel Wren (2007) The History of Management Thought, fifth edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc: 121-152.

 

Thomas Lopdrup-Hjorth

Lektion 4:

Human Relations

Fritz J. Roethlisberger og William J. Dickson (1939/2000) Management and the Worker. Bristol: Thoemmes Press: 551-604.

 

Daniel Wren (2007) The History of Management Thought, fifth edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc: 279-300.

 

Thomas Lopdrup-Hjorth

Lektion 5:

Situationsbestemt organisationsteori

Henry Mintzberg (1980) “Structure in 5´s: A synthesis of the research on organization design”, Management Science, 26(3): 322-341.

 

Signe Vikkelsø og Christian Knudsen: ”Contingencyteori”, i Signe Vikkelsø og Peter Kjær (2014): Klassisk og moderne organisationsteori. København: Hans Reitzels Forlag: 137-156.

 

Tine Murphy

Lektion 6:

Socio-teknisk systemteori

Eric L. Trist og Ken W. Bamforth (1951) “Some social and psychological consequences of the longwall method of coal-getting”, Human Relations 4(1): 3-38.

 

Isabel E.P. Menzies (1960) “A Case-Study in the Functioning of Social Systems as a Defence against Anxiety: A Report on a Study of the Nursing Service of a General Hospital”, Human Relations 13(2): 95-121.

 

Anne Roelsgaard Obling

Lektion 7:

Kultur og organisationer I

 

 

Edgar H. Schein (1992) Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass: 1-48.

 

Majken Schulz (2006) Kultur i organisationer: Funktion eller symbol. København: Handelshøjskolens Forlag: 26-68.

 

Anne Roelsgaard Obling

Lektion 8:

Kultur og organisationer II

 

Gideon Kunda (2006) Engineering culture: Control and commitment in a high-tech corporation. Philadelphia PA: Temple University Press: 1-26, 92-130, 154-159.

 

J. Van Maanen (1991) “The smile factory: Work at Disneyland.” In Frost et al. (eds.) Reframing organizational culture, Newbury Park, California: Sage Publications: 58-76.

 

Anne Roelsgaard Obling

Lektion 9:

Nyinstitutionel teori

 

John W. Meyer og Brian Rowan (1977) “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”, The American Journal of Sociology, 83(2): 340-363.

 

Anne-Claire Pache og Filipe Santos (2013) “Inside the hybrid organization: selective coupling as a response to competing institutional logics”, Academy of Management Journal, 56(4): 972–1001.

 

Christina Berg Johansen

Lektion 10:

Sensemaking

 

Karl Weick (1995) Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, California: Sage Publications: 69-82.

 

Tine Murphy (forthcoming) Sensemaking – Introduktion til Karl Weick

 

Tine Murphy

Lektion 11: WORKSHOP

MATERIALE UDLEVERES

 

 

Thomas Lopdrup-Hjorth og Anne Roelsgaard Obling

 

Lektion 12: Aktuelle udfordringer og problemstillinger samt afrunding på faget

Sumantra Ghoshal (2005) “Bad Management Theories are Destroying Good Management Practices”, Academy of Management Learning and Education, 4(1): 75-91.

 

Rakesh Khurana and Nitin Nohria (2008) “It’s Time to Make Management a True Profession”, Harvard Business Review, October 2008: 70-77.

 

Mats Alvesson (2013) “Do we have something to say? From re-search to roi-search and back again”, Organization, 20(1): 79-90.

 

Thomas Lopdrup-Hjorth

Sidst opdateret den 23-01-2015