English   Danish

2014/2015  BA-IMK_TC  Tværfaglig case

English Title
Interdisciplinary Case

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Sine Nørholm Just - Department of Business and Politics (DBP)
Primære fagområder
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Opstille og analysere en central problemstilling inden for fagområdet interkulturel markedskommunikation, der tager højde for en eller flere af fagområdets marketingmæssige, organisatoriske, erhvervsøkonomiske, juridiske, kulturelle, kommunikative og sproglige dimensioner.
 • Inddrage relevante teorier og analytiske modeller inden for de fagområder, der passer til casen og den valgte problemformulering.
 • Anvende teorierne og strategierne i forbindelse med udformningen af det konkrete kommunikationsprodukt og argumentere for de trufne valg.
 • Tilpasse produktet til den pågældende kommunikationssituation og relatere produktet til modtagerens forståelsesramme, under inddragelse af relevante kulturelle aspekter.
 • Affatte caserapporten på et professionelt fremmedsprog, dvs. med anvendelse af den rette fagterminologi og uden meningsforstyrrende sproglige fejl.
 • Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder: Formulere sig klart og præcist og med anvendelse af det relevante fagsprog. Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen. Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form.
 • I forbindelse med det mundtlige forsvar skal den studerende kunne: Argumentere for både strategiske og sproglige valg i forbindelse med udformningen af det konkrete kommunikationsprodukt. Indgå i en diskussion af mulige teoretiske tilgange og strategier. Kommunikere hensigtsmæssigt på fremmedsproget under overholdelse af sprogets grammatiske, terminologiske og udtalemæssige normer.
Prøve/delprøver
Tværfaglig case:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Den skriftlige rapport skal bestå af et kommunikationsprodukt på maksimalt 2 sider og en argumenterende del på maksimalt 8 sider. Begge dele skrives på den studerendes fremmedsprog.

Der gives minimum 2 uger til aduarbejdelse af besvarelsen.

Rapporten forsvares ved en individuel mundtlig prøve, som foregår på den studerendes fremmedsprog.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende udarbejdet og afleveret den skriftlige rapport til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige rapport.
Hvis den studerende ikke har udarbejdet den skriftlige rapport på grund af sygdom, skal den studerende udarbejde en rapport og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af denne.
Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere en ny, en forbedret eller en identisk rapport og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Prøven er en mundtlig prøve på basis af en individuelt udarbejdet skriftlig rapport. Rapporten skrives på baggrund af en selvvalgt, tværfaglig problemstilling inden for rammerne af en udleveret case.

Eksamenscasen udleveres som afslutning på undervisningsforløbet, der gøres relativt kort for at sikre god tid til arbejdet med eksamenscasen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Målet med undervisningen er at give de studerende indsigt i mulige sammenhænge mellem uddannelsens elementer og sætte dem i stand til selvstændigt at kombinere disse elementer og anvende dem i analytisk og produktivt øjemed. Herunder:
• At kombinere teoretiske begreber og analytiske modeller fra uddannelsens fagområder
• At udvælge, kombinere og anvende uddannelsens teorier og metoder på komplekse, praktiske problemstillinger
• At producere konkrete kommunikationsprodukter og/eller problemløsninger på baggrund af de tværfaglige analyser

Indhold
Kurset baserer sig på samtlige uddannelsens fagområder og fokuserer på samspillet mellem disse i forhold til løsningen af komplekse, praktiske problemstillinger. Kurset har et dobbelt analytisk og praktisk sigte; altså, at analysere komplekse problemstillinger med inddragelse af uddannelsens teoretiske begreber og analytiske modeller, og at producere konkrete kommunikationsprodukter på baggrund af den opnåede analytiske indsigt. I undervisningen arbejdes der derfor primært med konkrete cases i forhold til hvilke mulige problemstillinger opstilles, analyser foretages og løsninger foreslås.

Der fokuseres særligt på spørgsmålet om, hvordan interkulturel markedskommunikation relaterer sig til ansvarlighedsproblematikker (herunder CSR), og casene vil fokusere på kommunikation af ansvarlighed/ansvarlig kommunikation, ligesom relevant teori om dette emnefelt gennemgås i forelæsninger.

Undervisningsformer
Der veksles mellem forelæsninger, casebaseret holdundervisning, mundtlige oplæg og skriftlige opgaver. Forelæsninger benyttes primært til diskussion af interkulturel markedskommunikation som tværfaglig tilgang og til introduktion af forskellige perspektiver på ansvarlighed i en IMK-kontekst. I undervisningen vil der blive vekslet mellem specifikke faglige perspektiver og tværfaglige kombinationer af disse.

Undervisningen baseres på 1-2 cases; mulige problemstillinger opstilles og tværfaglige perspektiver afprøves, ligesom der arbejdes med udformning af konkrete kommunikationsprodukter.
Arbejdsbelastning
Undervisning 35 timer
Forberedelse 130 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 48 timer
Hjemmeopgaver 50 timer
Eksamen 150 timer
Foreløbig litteratur

Grundbog: Eiberg, Kristian, Erich Karsholt, Simon Torp & Sine N. Just (red.) (2013): Markedskommunikation i praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur


Desuden: kompendium og uddannelsens samlede pensum

Sidst opdateret den 15-08-2014