English   Danish

2014/2015  DIP-D1FMO2003U  Samfundsøkonomi

English Title
Samfundsøkonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed To semestre
Placering Andet quarter, Tredje quarter, Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Bodil Olai Hansen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 24-06-2014
Læringsmål
Efter at have gennemgået faget Samfundsøkonomi skal den studerende kunne:
  • Demonstrere viden omkring og reflektere over de grundlæggende makro- og mikroøkonomiske begreber og adfærdsbeskrivelser.
  • Identificere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor makro- og mikroøkonomi samt anvende relevante analyse- og løsningsmodeller.
  • Diskutere økonomisk politiske forslag på basis af relevante samfundsøkonomiske modeller
  • Anvende de samfundsøkonomiske modeller og metoder til at vurdere indlæg i medierne rettede til kvalificerede læsere vedrørende samfundsøkonomiske forhold.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 2
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til den afsluttende prøve i faget, at den studerende har fået 2 ud af 3 obligatoriske godkendelsesopgaver bedømt "Godkendt", jf. bestemmelserne i 2014-studieordningen. Opgaverne bedømmes alene af læreren.

De nærmere bestemmelser om opgavernes form og øvrige vilkår vil fremgå af kursets studieplan.

Såfremt den studerende mangler godkendelse af én enkelt hjemmeopgave, kan der genafleveres en omarbejdet opgavebesvarelse efter aftale.

For online studerende tilbydes der ekstra aktiviteter i form af 8 mindre opgaver i relation til pensum. Aktiviteterne gennemgås af holdets underviser. De nærmere bestemmelser om aktiviteternes form og øvrige vilkår fremgår af studieplanen for online holdet.
Prøve/delprøver
Samfundsøkonomi:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni, Denne eksamen afholdes på CBS' computere.
FOR STUDERENDE PÅ ACCELERERET FORLØB: faget afvikles på 2. semester (dvs. forårssemestret)
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Samfundsøkonomi omfatter mikro- og makroøkonomi samt nogle samfundsbeskrivende temaer, herunder arbejds- og kapitalmarked, de offentlige finanser og den internationale økonomi.I faget Samfundsøkonomi undervises i mikro- og makroøkonomiske teorier og modeller og disses økonomiske indhold og relevans for både virksomheder og samfund. Endvidere gives et grundlag for analyser af den samfundsøkonomiske udvikling og økonomiske politik i Danmark og internationalt. Målsætningen med faget er at give den studerende indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private.

Mikroøkonomien i faget Samfundsøkonomi er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori: Hvor erhvervsøkonomien især har fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet, er fokus i mikroøkonomi rettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter.

Makroøkonomien i kurset omhandler teoretiske modeller suppleret med empirisk materiale, som beskriver, hvad der på kort og langt sigt påvirker samfundets produktion og de samlede indkomster, beskæftigelse, løn, renten og de offentlige finanser samt handels- og betalingsbalancen. Desuden diskuteres mulighederne for gennem den økonomiske politik, især finans- og pengepolitik, at påvirke den økonomiske balance i samfundet.


Temaer i Samfundsøkonomi er:

• Makroøkonomiske variable og modeller samt nationalregnskabet.
• Indkomstdannelse, løn, priser og beskæftigelse samt rentedannelse og betalingsbalance.
• Økonomisk politik, herunder finans-, penge- og valutakurspolitik ud fra et globalt perspektiv.
• Samfundsbeskrivende temaer, herunder arbejds- og kapitalmarked, offentlige finanser og den internationale økonomi.
• Mikroøkonomisk nytte- og forbrugsteori.
• Velfærdsøkonomiske overvejelser under forskellige markedsformer samt ved markedssvigt, hvor efterspørgsel og omkostninger behandles i en samfundsøkonomisk kontekst.
• Eksternaliteter
• Offentlige (kollektive) goder
 

Undervisningsformer
Undervisningen baseres på teorigennemgang, gennemgang af konkrete eksempler og opgaver, herunder de obligatoriske hjemmeopgaver samt de studerendes selvstudium af fagets pensum. Der veksles i undervisningen mellem undervisning på storhold, hvor fagets teorier og modeller gennemgås som forelæsninger og undervisning på mindre hold, hvor stoffet uddybes, eksemplificeres og diskuteres.
Yderligere oplysninger
Hvis man ønsker at tage Samfundsøkonomi som enkeltfag, anbefales det kraftigt, at man har fulgt HD 1. dels faget Erhvervsøkonomi inden faget Samfundsøkonomi pga fagets indhold af mikroøkonomi, som forudsætter kendskab til dele af erhvervsøkonomien. Kontakt studievejlederen ved spørgsmål omkring supplerende litteratur, hvis erhvervsøkonomien ikke er taget inden.
Sidst opdateret den 24-06-2014