English   Danish

2014/2015  DIP-D1FMO2005U  Erhvervsøkonomisk Metode

English Title
Erhvervsøkonomisk Metode

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed To semestre
Placering Andet quarter, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Nanna Mik-Meyer - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
 • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 01-07-2014
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende
 • kunne udabejde en problemformulering, der tager udgangspunkt i et eller flere konkrete erhvervsøkonomiske problemer.
 • med udgangspunkt i problemformuleringen kunne formulere og argumentere for undersøgelsesspørgsmål, der præciserer videns-produktionsprocessen.
 • kunne diskutere og udvælge relevant erhvervsøkonomisk teori, der kan bidrage til løsningen af det eller de beskrevne problemer.
 • kunne definere og operationalisere de relevante begreber, der indgår i problemformuelringen, undersøgelsesspørgsmål og valgt teori.
 • kunne beskrive og forklare genstandsfeltets beskaffenhed (reale og sociale verden) samt valg af kvantitative og/eller kvalitativ data og metoder.
 • være i stand til at vælge og argumentere for et relevant undersøgelsesdesign, herunder kunne argumentere for valg af teknikker til dataindsamling, dataanalyse og datatolkning.
 • være i stand til at vurdere vidensproduktionens samlede kvalitet, herunder datas reliabilitet og validitet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen specielle forudsætninger.
FOR STUDERENDE PÅ DET ACCELEREREDE FORLØB gælder det, at faget er tilrettelagt i to moduler placeret henholdsvis ved studiestart og i forbindelse med det afsluttende projekt i slutningen af foråret.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk Metode:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Denne eksamen afholdes på CBS' computere uden adgang til Learn, og s-drev, og uden netadgang.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Februar, FOR STUDERENDE PÅ DET ACCELEREREDE FORLØB gælder det, at eksamen afvikles i maj 2015
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
FOR STUDERENDE PÅ ACCELERERET FORLØB gælder følgende:
Eksamen afvikles sammen med den mundtlige udprøvning i det Afsluttende projekt. Der eksamineres således i ialt 50 minutter med 30 minutter til eksamination i Afsluttende projekt og 20 minutter til eksamination i Erhvervsøkonomisk Metode. Der gives særskilt karakter for hhv. Erhvervsøkonomisk Metode og Afsluttende projekt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Erhvervsøkonomisk Metode har som mål at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Opøvelse af en sådan systematisk arbejdsmetode vil være af stor værdi i forbindelse med den studerendes daglige arbejde i praksis, og det vil være en forudsætning for at kunne gennemføre de videre studier på uddannelsen.

 

Den studerende trænes i at kunne formulere et erhvervsøkonomisk problem, designe en undersøgelse, indsamle, bearbejde, analysere og tolke data, samt hvordan de kvalitetssikrer og formidler en undersøgelse. I forlængelse heraf skal den studerende kunne operationalisere begreberne i problemformuleringen og i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst. Den studerende skal også trænes i at søge inspiration i relevante teorier og modeller ved arbejdet med praktiske problemer.


 

Generelt tilstræbes det i faget at skabe en forståelse hos de studerende for, hvordan teorier, modeller og teknikker fra de øvrige disciplinorienterede fag kan eller bør spille sammen med den valgte metode. Endvidere søges det at skabe en forståelse for de mest udbredte metoder, der kan benyttes ved indsamling, bearbejdning og sammenfatning af data og informationer, så resultaterne kan blive til viden i en given sammenhæng. Viden, færdigheder og kompetencer i selvstændigt at kunne udforme samt vurdere et undersøgelsesdesign indgår således som noget centralt i dette fag.

 

De centrale temaer for Erhvervsøkonomisk Metode er:
• Valg af synsvinkel(paradigme) og konsekvenser for frembringelse af viden.
• Fra en praktisk problemstilling til konkrete undersøgelsesspørgsmål.
• Anvendelse af teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis.
• Kvantitative analysemetoder og teknikker – herunder anvendt statistik.
• Kvalitative metoder – interviews, fokusgrupper.
• Valg af undersøgelsesdesign og herunder valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder.
• Vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser.
• Præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign.

Undervisningsformer
Vekslen mellem storhold og holdundervisning med dialog.
Foreløbig litteratur
Ib Andersen: Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, Samfundslitteratur, 2013.
Sidst opdateret den 01-07-2014