English   Danish

2014/2015  DIP-D1FMV2010U  Strategi

English Title
Strategi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Carsten Scheibye - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 14-08-2014
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i fagets pensum
  • Demonstrere evne til at anvende fagets teorier og modeller til at analysere den strategiske ledelsessituation balanceret og nuanceret baseret på tilgængelig information.
  • Kunne analysere og konkludere på den strategiske position og sammenhæng med strategiske målsætninger og nuværende strategier.
  • Vise evne til at analysere og argumentere for strategiske udviklingsmuligheder og på baggrund heraf analysere og vurdere disse med henblik på at træffe valg.
  • Demonstrere evne til at definere og redegøre for en hensigtsmæssig implementeringsproces.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Du skal have kendskab til faget Erhvervsøkonomi for at kunne tilmelde dig undervisningen. Hvis ikke, skal man som minimum være tilmeldt eksamen i Erhvervsøkonomi, før man kan tilmeldes faget.
Prøve/delprøver
Strategi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge/omprøven gennemføres som ordinær eksamen som en mundtlig prøve med synopsis på 20 minutters varighed og uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det valgfrie fag Strategi bibringer den studerende en forståelse for den strategiske ledelsesproces fra en vurdering af hvorledes strategier bliver til i virksomhederne, over strategisk analyse og vurdering af position til opstilling af strategiske alternativer, samt evaluering og implementering. Faget bygger især videre på faget Erhvervsøkonomi på HD 1. dels obligatoriske del.
Blandt de mere centrale problemstillinger og emner behandles den strategiske ledelsesproces, strategisk analyse og positionsvurdering, udvikling af strategiske alternativer, evaluering heraf og strategisk valg samt strategisk implementering.
De centrale problemstillinger er:
• Den strategiske ledelsesproces og forskellige perspektiver herpå
• Strategisk analyse og herunder vurdering af virksomhedens interne situation såvel som den eksterne situation samt sammenfattende analyse af virksomhedens strategiske position og relevante kernetemaer
• Strategisk udvikling og herunder koncern- og vækststrategier samt modeller til strategiudvikling
• Strategiske alternativer og valg, herunder særligt modeller og metoder til vurdering af de opstillede strategiske alternativer
• Strategiimplementering og implementeringsprocessen

Undervisningsformer
Storhold og/eller holdundervisning med dialog afhængig af studieform.
Yderligere oplysninger
Valgfaget udbydes både onsdage og torsdage kl. 17.10-20.40 samt på weekendhold, kandidat enkeltfag, almindelig enkeltfag og online studium.
Sidst opdateret den 14-08-2014