English   Danish

2014/2015  DIP-D1FMV2011U  International Økonomi og Business

English Title
International Økonomi og Business

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Peter Gammeltoft - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)
Primære fagområder
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 10-07-2014
Læringsmål
Efter at have gennemgået faget skal den studerende kunne:
 • Analysere en virksomheds muligheder og valg med hensyn til beliggenhed. Heri indgår virksomhedens overvejelser om enten at eksportere sine varer eller blive en multinational virksomhed. Disse overvejelser og den endelige beslutning omfatter en vurdering af forskelle for virksomheden i produktionsomkostninger, skatter, toldsatser og vækstmuligheder.
 • Forstå vekselvirkningen mellem virksomheder og staten eller andre institutioner. Dette omfatter analyse af betydningen af statslig politik og af overnational politik.
 • Være bekendt med de teoretiske modeller for internationale økonomiske aspekter, som er indeholdt i faget. Dette inkluderer forklaring af de opnåede resultater såvel verbalt som ved grafisk fremstilling.
 • Anvende pensums teoretiske modeller for internationale økonomiske aspekter på faktiske situationer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Du skal have kendskab til faget Samfunsøkonomi for at kunne tilmelde dig undervisningen. Hvis ikke, skal man som minimum være tilmeldt eksamen i Samfundsøkonomi, før man kan tilmeldes faget.
Prøve/delprøver
International økonomi & business:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin, Denne eksamen afholdes på CBS' computere.
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Globaliseringen medfører tiltagende mobilitet af varer, kapital, viden og arbejdskraft og giver dermed nye muligheder og udfordringer for virksomheder og samfundet som helhed. I det valgfrie fag International Økonomi og Business identificeres og diskuteres betydningen af de nye udfordringer og muligheder. Faget har til hensigt at give den studerende indblik i de grundlæggende teorier og paradigmer relateret til international økonomi. Den studerende præsenteres for standard modeller indenfor fagområdet og modellernes empiriske relevans og anvendelsesmuligheder diskuteres. Et særligt fokusområde, for faget, er udviklingen af den multinationale virksomhed og de valg der er forbundet med etableringen af salg eller produktion direkte i udlandet for at udnytte lokal omkostningsfordele eller afsætningsmuligheder.
Ved fagets gennemførelse opnår den studerende teoretisk indsigt og analytiske redskaber, der gør denne i stand til at analysere konkrete problemstillinger relateret til international økonomi og investering i udlandet.  


De specifikke emner i faget International Økonomi og Business er:
 

 • Klassiske modeller for international handel
 • Modeller for intra-industriel handel under imperfekt konkurrence
 • Industrielle klynger
 • Teorier og modeller relateret til den multinationale virksomhed og udenlandske direkte investeringer
 • International outsourcing og offshoring af varer og tjenesteydelser
 • Handelspolitik og internationale institutioner og aftaler
Undervisningsformer
Vekslen mellem storhold og holdundervisning med dialog.
Yderligere oplysninger
Valgfaget udbydes både onsdage og torsdage kl. 17.10-20.40.
Sidst opdateret den 10-07-2014