English   Danish

2014/2015  DIP-D1FMV2014V  Offentlig Økonomi

English Title
Offentlig Økonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Søren Bo Nielsen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 10-07-2014
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i fagets pensum kunne
  • redegøre for, hvilke opgaver den offentlige sektor varetager, og hvorfor
  • redegøre for hensigtsmæssige indgreb over for eksternaliteter
  • redegøre for metoder til omfordeling af forbrugsmuligheder i samfundet
  • redegøre for de overvejelser, der afgør, om sektoren ud over opgavevaretagelse også finansierer og producerer ydelserne, eller om dette bedst overlades til private aktører
  • redegøre for, hvorledes man kan analysere fordelagtigheden af offentlige investeringer
  • redegøre for virkningerne af de vigtigste skatter (vareafgifter, arbejdsindkomstskat, kapitalindkomstskat)
  • redegøre for de kriterier, der ligger bag design af det samlede skattesystem
Forudsætninger for at deltage i kurset
Du skal have kendskab til faget Samfundsøkonomi for at kunne tilmelde dig undervisningen. Hvis ikke, skal man som minimum være tilmeldt eksamen i Samfundsøkonomi, før man kan tilmeldes faget.
Prøve/delprøver
Offentlig Økonomi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin, Denne eksamen afholdes på CBS' computere.
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at give indblik i overvejelser bag den offentlige sektors rolle og funktion i økonomien. Faget dækker først og fremmest den offentlige udgiftsside, men også indtægtssiden medtages.

Temaerne i faget Offentlig Økonomi er:
• Overblik over den offentlige sektor, dens organisering og beslutningssystem
• Udgiftssiden: opgaveområder – social sikring, sundhed, uddannelse og transport
• Udgiftssiden: løsning af opgaverne – ansvar, finansiering og produktion
• Udgiftssiden: offentlige investeringer, investeringsanalyse og privat medvirken
• Indtægtssiden: virkningen af de vigtigste skatter; design af skattesystemet

Undervisningsformer
Vekslen mellem storhold og holdundervisning med dialog.
Sidst opdateret den 10-07-2014