English   Danish

2014/2015  DIP-DFINO1027U  Fixed Income

English Title
Fixed Income

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Ulrik Strandgaard - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Den studerende opnår et anvendelsesorienteret overblik samt en dyb
forståelse for de faglige problemstillinger, som behandles i faget, herunder
at kunne reflektere over fagets teorier og metoder i relation til
problemløsningen.

Den studerende opnår færdigheder i form af at blive i stand til at kunne
vurdere og træffe beslutning om, hvilke teorier og metoder fra fagets
centrale emneområder, der skal udvælges med henblik på problemløsning
af ofte ret forskelligartede og komplicerede investerings- og
finansieringsmæssige problemer. Den studerende vil således opnå konkrete
færdigheder mht. beregning af afkast og risikonøgletal for såvel obligationer
som obligationsporteføljer, herunder blive i stand til at foretage beregninger
af relevante porteføljestrategier og afdækningsmuligheder.

Den studerende opnår gennem fagets øvelsesundervisning en så detaljeret viden om fagets teorier og metoder, at den studerende selvstændigt bliver i
stand til at anvende disse teorier og metoder på konkrete problemstillinger,
ligesom den studerende får et sådan overblik over fagets centrale
emneområder, at han/hun bliver kvalificeret til at søge ny komplementær
viden til brug for en underbyggelse af den viden, som den studerende har
opnået i faget.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget. Godkendelsesopgaven skal bestås, for at blive tilmeldt eksamen.
Prøve/delprøver
Fixed Income:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Det er tilladt at medbringe godkendte lommeregnere og der vil blive udleveret en formeloversigt som er vedhæftet eksamensopgaven.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af omeksamen kan denne afholdes som mundtlig eksamen, såfremt underviser og studieleder vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.

Antallet af studerende til syge-/omprøven afgører derfor omeksamen bliver samme prøveform som ved ordinær prøve eller omeksamen afholdes som en 20 min. mundtlig eksamen uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Alle modeller og teorier, indenfor obligationsteori, bygger på antagelser og

forudsætninger. Relevansen af at kende modellernes teoretiske grundlag er

høj, idet de studerende opnår et kendskab således at de kan vurdere

hensigtsmæssigheden af at anvende resultater fra disse modeller i praksis.

Det er en klar målsætning at de studerende opnår en betydelig grad af

forståelse for modellerne (og deres forudsætninger) således at de kan

beregne afkast og forskellige risikomål. Ved hjælp af den detaljerede

forståelse opnår de studerende, at de bliver i stand til at vurdere afkast- og

risikomål som, i praksis, oftest bliver leveret af færdige systemer.

Sans for detaljen spiller en afgørende rolle i den praktiske

investeringsanalyse, fordi selv minimale regnefejl kan have meget

betydelige økonomiske konsekvenser, hvis der er tale om store porteføljer.

Dette vil blive analyseret ved konkrete opgaver og cases.

Modellerne og metoderne fra ”Fixed Income” skal bl.a. danne grundlag for

’Derivatives’, hvor nogle af begreberne kan anvendes til prisfastsættelse af

mere komplicerede produkter som f.eks. renteswaps.

 

 

Faget indeholder en række klassiske finansielle emner og rummer indlæring i de basale finansielle kalkulationer, rentebegreber og rentestruktur, som skal bibringe de studerende relevante generelle og specifikke kompetencer.

 

Fagets udgangspunkt er de den beregningsmæssige logiske sammenhæng mellem en finansiel fordrings cash flow, løbetid og effektive rente for de forskellige obligationstyper. Videre belyses sammenhængen mellem den effektive rente, nulkuponrenter og forwardrenter, i diskret såvel som kontinuert form. Rentestrukturen identificeres. Obligationerne prissættes ved hjælp af effektive renter, nulkuponrenter og binomialmodellen. En række risikomål for obligationer, bl.a. varighed og konveksitet opstilles. Endelig dannes porteføljer af obligationer, hvori porteføljestyring og porteføljestrategier indgår. Erhvervsobligationer og realkreditobligationer introduceres.

Undervisningsformer
På 1. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Fixed Income dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger. Hertil kommer et antal øvelser inden for faget. Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget, og denne gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet. En godkendelse af denne opgave er en forudsætning for indskrivning til eksamen.
Sidst opdateret den 19-06-2014