English   Danish

2014/2015  DIP-DFINO1029U  Portfolio Analysis

English Title
Portfolio Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
 • Thomas Meinert Hersom - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende indsigt i samt overblik over metoder og værktøjer inden for investeringsteorien. Dermed opbygges basale og grundlæggende kompetencer, der skal gøre de studerende i stand til at træffe rationelle investeringsvalg samt rådgive privatpersoner og virksomheder om hvordan de bedst muligt investerer deres kapital.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget. Godkendelsesopgaven skal bestås, for at blive tilmeldt eksamen.
Prøve/delprøver
Portfolio Analysis:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Det er tilladt at medbringe godkendte lommeregnere og der vil blive udleveret en formeloversigt som er vedhæftet eksamensopgaven.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af omeksamen kan denne afholdes som mundtlig eksamen, såfremt underviser og studieleder vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.

Antallet af studerende til syge-/omprøven afgører derfor omeksamen bliver samme prøveform som ved ordinær prøve eller omeksamen afholdes som en 20 min. mundtlig eksamen uden forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i parametrene afkast og risici indføres de studerende i metoder til at analysere, vurdere og rangordne investeringsalternativer – ex-ante såvel som ex-post. Fokus vil være på samspillet mellem forskellige aktiver, og hvordan intelligent sammensætning af porteføljer kan forbedre det forventede afkast og/eller reducere den samlede risiko.De studerende introduceres endvidere til risikostyring, herunder identificering, kvantificering og styring af markedsrisici, samt forskellige investeringsstrategier og faldgrupper i forbindelse med investering. Faget fokuserer på aktier og aktieinvestering, herunder modeller til værdiansættelse af aktier, men sekundært vil også obligationer og konvertible obligationer blive inddraget i faget, hvor det findes relevant.
 
Følgende emneområder vil blive dækket:
 

 1. Afkast og risici
 2. Efficiente markeder og generel prisfastsættelse af aktiver
 3. Aktier, aktieinvestering og prisfastsættelse af aktier
 4. Porteføljeteori
  1. Moderne Porteføljeteori
  2. CAPM
  3. APT
 5. Performancemåling og benchmarks
 6. Investeringsstrategier
 7. Nøgletal
 8. Risikostyring herunder Value-at-Risk
 9. Investeringsforeninger
 10. Konvertible obligationer
 11. Behavioural Finance
Undervisningsformer
Undervisningen er tilrettelagt som en forelæsningsrække bestående af i alt 40 undervisningstimer. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebogen eller artikelsamlingen. Det tilsigtes at skabe et overblik over fagets teori samt at forklare vanskeligt tilgængelige passager på en så let forståelig måde som muligt. Der vil blive inddraget eksempler fra praksis, hvor det findes relevant, og der vil være mulighed for at de studerende kan byde ind med egne erfaringer.

Udover forelæsningsrækken vil faget omfatte et antal øvelsestimer som i høj grad vil fungere som eksamensforberedende undervisning. Øvelserne vil træne de studerende i at anvende den tilegnede teori på konkrete problemstillinger.

Der stilles i semesteret endvidere en obligatorisk godkendelsesopgave i faget. En godkendelse af denne opgave er en forudsætning for indskrivning til eksamen.
Foreløbig litteratur
Brealey, Myers & Allen: Principles of Corporate Finance, 11. udgave

Christensen & Pedersen: Aktieinvestering, 3. udgave (2009)

Artikelsamling til faget
Sidst opdateret den 19-06-2014