English   Danish

2014/2015  DIP-DFINO1038U  Seminarrække i Corporate Finance

English Title
Seminar in Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Ken L. Bechmann - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Den studerende skal opnå en anvendelsesorienteret, men teoretisk velfunderet forståelse for Corporate Finance problemstillinger og skal kunne reflektere over og analysere de finansielle teorier og metoder.
Den studerende skal videre udvikle en kompetence i at fremlægge en Corporate Finance problemstilling skriftligt og mundtligt over for en mindre gruppe og i at kunne forholde sig kritisk på et solidt fagligt grundlag til andres finansielle analyser. Samtidig skal seminaret udvikle den studerendes evne til at foretage større sammenhængende finansielle analyser på et akademisk grundlag som en forløber til det senere afgangsprojekt.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Prøve/delprøver
Seminarrække i Corporate Finance:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
I bedømmelsen indgår 1) den studerendes skriftlige seminar, 2) den studerendes forsvar af sit seminar, 3) den studerendes opposition ved to andre studerendes seminarforsvar, 4) den studerendes indsats som deltager i seminarforløbet generelt. Seminarvejlederen giver herfor én samlet karakter. Der tillægges ikke de enkelte elementer i bedømmelsen separate vægte.

For at blive indstillet til eksamen, skal den studerende have udarbejdet et seminar over et bestemt emne, som er aftalt med seminarholdets vejleder. Når seminaret er afleveret, skal den studerende deltage i seminarmøderne og deltage aktivt ved forsvar af eget seminar, såvel som opponent ved et eller flere andre seminarer og endelig ved den almindelige faglige diskussion på holdet.
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Det er fastsat nærmere regler i seminarvejledningen.
Opgavetype Seminaropgave
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Ved syge-/omprøven skal den studerende skrive et seminar på 24-30 sider samt to skriftlige kritikker, på 4 sider hver, af to afleverede seminarer på seminarholdet. Sekretariatet udvælger tilfældigt disse to seminarer blandt de afleverede.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Hver studerende skriver et seminar, der præsenteres på vedkommendes seminarhold. Den studerende forsvarer herved sit seminar i ca. 1 time over for de øvrige studerende på seminarholdet. Der er udpeget to opponter til hvert seminar, og hver studerende kommer således til at opponere to gange over for andre studerendes seminarer. Det forventes, at alle studerende på seminarholdet deltager i diskussionen omkring hvert enkelt seminar.

I bedømmelsen af eksamensforløbet indgår 1) den studerendes skriftlige seminar, 2) den studerendes forsvar af sit seminar, 3) den studerendes opposition ved to andre studerendes seminarforsvar, 4) den studerendes indsats som deltager i seminarforløbet generelt. Seminarvejlederen giver herfor én samlet karakter. Der tillægges ikke de enkelte elementer i bedømmelsen separate vægte.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der er etableret et antal seminarhold i Corporate Finance under hver sin emnekreds. Der tilsigtes at være 10-12 studerende per seminarhold. De studerende vælger, hvilket seminarhold de ønsker at følge. Tilmeldingen sker prioriteret, så der kan opnås ensartede holdstørrelser.
Der er for hvert seminarhold cirka 3 indledende dobbelttimer med en introducerende undervisning med gennemgang af emner fra holdets speciale. Samtidig bliver den praktiske afvikling af arbejdet på seminarholdet tilrettelagt, og desuden skal de studerende lære, hvordan man ”skriver” en god opgave med anvendelse af de akademiske regler herfor.

Seminaret
Hver deltagende studerende skriver et seminar over et selvvalgt emne inden for det pågældende seminarholds emneområde. Seminaret må maksimalt andrage 15 normalsider og skal mindst udgøre 12 normalsider. De studerende har adgang til en vis vejledning under udarbejdelsen af seminaret.

Den enkelte studerende præsenterer sit seminar i en dobbelttime. To udpegede opponenter foretager en forberedt, dybtgående kritik af seminaret, og der er yderligere en åben diskussion blandt seminarmødets deltagere heraf. Læreren deltager i diskussionen og giver afsluttende en kritik af dels det præsenterede seminar og af forløbet på mødet.
 

Undervisningsformer
Undervisningen på seminaret involverer således de studerende i særdeles høj grad. De bliver herved gjort bekendt med en arbejdsform, der hyppigt anvendes i virksomheder, offentlig administration, organisationer m.v. Samtidig introduceres de studerende til udarbejdelsen af lidt større og dybe faglige notater, såvel som til udarbejdelsen af det senere liggende afgangsprojekt.
Foreløbig litteratur
De studerende udvælger selv de artikler og bøger m.v., som de lægger til grund for udarbejdelsen af deres seminar. Læreren på seminarholdet kan eventuelt udpege enkelte faglige arbejder om seminarets hovedemne, som deltagerne kan drage nytte af.
Sidst opdateret den 19-06-2014