English   Danish

2014/2015  DIP-DFINV1075U  Avanceret Porteføljeteori

English Title
Advanced Portfolio Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Niels Henrik Pedersen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 30-04-2014
Læringsmål
Det er målet at opnå viden om bl.a. følgende:

- Hvordan risiko og afkast i porteføljer kan måles og styres.

- Svagheder og styrker ved traditionelle porteføljemodeller, herunder hvordan modelusikkerheden kan adresseres og mindskes.

- Metoder til at vurdere performance og modelstabilitet.

- Styrker og svagheder ved downside risikomål.

- Metoder til at fastlægge porteføljeforvaltningen i pensionsselskaber.

- Metoder til at analysere og modellere dynamiske porteføljestrategier.

Det er målet at den studerende efter studiet skal kunne forstå og diskutere porteføljerisiko, optimeringskriterier samt være i stand til at evaluere porteføljestrategier. Den studerende skal også være i stand til ud fra empiriske data at analysere relevante porteteoretiske problemstillinger.

Den studerende vil efter gennemførelse af kurset:

- Kunne analysere porteføljerisiko i store porteføljer.

- Sammensætte optimale porteføljer ud fra valgte optimeringskriterier samt forudsætninger om data.

- Diskutere og analysere forskellige former for performancemåling.

- Vurdere og analysere typiske porteføljestrategier.
Prøve/delprøver
Avanceret Porteføljeteori:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af syge-/omprøve kan denne afholdes som 20 min. mundtlig stedprøve, såfremt underviser og studiekoordinator vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Indikativt indhold

1. Beregning af efficiente rand ved hjælp af matrix-regning, når
    porteføljen indeholder mange aktiver.
2. Metoder til at finde stabile kovariansmatriser, tidsvarierende volatilitet.
3. Optimeringskriterier, herunder forventet nytte, safety-first, stokastisk
    dominans.
4. Prismodeller, herunder CAPM, APT
5. Performancemåling
6. Value at Risk, Tail-VaR.
7. ALM i pensionskasser.
8. Dynamiske Porteføljestrategier, simulering af strategier over tid.
Undervisningsformer
Undervisningen foretages af en række forskellige undervisere med forskellig ekspertise. Undervisningen vil i vid udstrækning blive baseret på gennemgang af opgaver.
Sidst opdateret den 30-04-2014