English   Danish

2014/2015  DIP-DFINV1076U  Mergers & Acquisitions and Valuation

English Title
Mergers & Acquisitions and Valuation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
  • Palle Nierhoff - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 30-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal have en viden om de centrale teorier, begreber og metoder inden for fagets emneområder. Den studerende skal have en viden og forståelse for teorier og modeller til selvstændigt at kunne identificere problemstillinger og deres afgrænsning, gennemføre analyser og beregninger ved selvstændig udvælgelse og anvendelse af det teoretisk fundament for faget og kunne vurdere og fortolke de fundne resultater.

De studerende skal selvstændigt kunne anvende fagets teorier, modeller og metoder på teoretiske problemstillinger i forhold til en konkret virksomhed og herunder gennemføre en værdiansættelse af virksomheden.

De studerende skal opnå kompetencer til at gennemføre analyser og beregninger inden for fagets emneområder samt på en selvstændig måde vurdere og fortolke de fundne resultater samt uddrage et beslutningsgrundlag og en konklusion på basis af de gennemførte analyser og beregninger.

Den studerende skal kunne formidle viden og analyser mv. inden for fagets område samt kunne deltage og bidrage ved løsning og drøftelse af konkrete opgaver inden for faget områder.
Prøve/delprøver
Mergers & Acquisitions and Valuation:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 3 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
1 studerende: Max.20 sider
2 studerende: Max. 25 sider
3 studerende: Max. 30 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Efter tilmeldingsperioden foretages en lodtrækning iblandt de rettidigt tilmeldte fra HDF og HDFR studierne, såfremt dette antal overstiger 40 studerende


I faget arbejdes med gruppestørrelse på 1-3 studerende. Studerende, som har aftalt gruppedannelse på forhånd, skal angive dette ved tilmeldingen. En gruppe udtrækkes som en enhed, og deltagerne får derved samme sandsynlighed for deltagelse.


Der etableres en ”venteliste” på cirka 5 studerende, som er åben fra lodtrækningen og frem til semesterstart.


Der gives herudover adgang til eksterne studerende (enkeltfag), såfremt antallet af optagne ikke når op på 40.Fagets centrale emneområder:
 

M&A processen
Strategisk analyse

Regnskabsanalyse

Værdiskabelse

Metoder og modeller til værdiansættelse

Undervisningsformer
• Fagets gennemføres med 40 timers undervisning på 3. semester.

• Undervisningen foregår som overbliksforelæsninger, plenumdiskussion med inddragelse af øvelsesopgaver.

• Forskellige virksomheder, herunder børsnoterede virksomheder, forestår virksomhedspræsentationer på CBS.

• De studerende opdeles i grupper og udarbejder en værdiansættelse i form af en rapport af én af de virksomheder, som blev præsenteret.

• Rapporten indgår i et forhandlings- og rollespil mellem grupperne.

• Rapporten afleveres efterfølgende til bedømmelsen godkendt/ ej godkendt.
Sidst opdateret den 30-04-2014