English   Danish

2014/2015  DIP-DFINV1078U  Avanceret Fixed Income og Derivater

English Title
Advanced Fixed Income and Derivatives

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FIN)
Kursusansvarlig
 • Søren Ulrik Plesner - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 30-04-2014
Læringsmål
Ved eksamen skal den studerende være i stand til at:

- Redegøre for teorien for de behandlede metoder til estimation af rentestrukturen, risikoneutral prisfastsættelse, stokastiske processer,samt for de behandlede metoder til prisfastsættelse af afledte aktive.

- Anvende de behandlede metoder til at estimere rentestrukturen i konkrete eksempler og i forlængelse heraf beregne relevante risikonøgletal for obligationer og anvende dette til immunisering.

- Anvende de behandlede metoder til prisfastsættelse af afledte aktiver i konkrete eksempler.

Faget fokuserer på den praktiske anvendelse af og implementering af teori og er centreret om gennemgang af regnearkseksempler og løsning af regnearksopgaver. Den studerende vil på denne måde opnå solide færdigheder i løsning af en række typer praktiske opgave ved anvendelse af regneark.

I forlængelse af den praktiske anvendelse af teori vil den studerende også opnå kompetencer i forhold til vurdering af fordele og ulemper ved konkrete løsningsmuligheder.
Prøve/delprøver
Avanceret Fixed Income og Derivatives:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af syge-/omprøve kan denne afholdes som 20 min. mundtlig stedprøve, såfremt underviser og studiekoordinator vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget indeholder følgende hovedpunkter:
 • Prisfastsættelse af obligationer
  - Rentestrukturteori og estimation af rentestruktur
  - Risikomål og risikostyring (immunisering)
   
 • Modellering af usikkerheden i renter, aktiekurser, råvare- og
  energipriser samt vejret ved velvalgte stokastiske processer
   
 • Prisfastsættelse af afledte aktiver:
  - Risikoneutral prisfastsættelse
  - Optioner på obligationer og aktier
  - Eksotiske optioner herunder optionsaflønning
  - Numeriske metoder (binomialmodellen og Monte Carlo
  simulation)
  - Energi, råvare og vejrderivater
Undervisningsformer
Undervisningen vil veksle mellem egentlig forelæsninger, praktiske opgaver der løses i Excel og en fælles diskussion af løsningen på disse praktiske opgaver.
Yderligere oplysninger
.
Sidst opdateret den 30-04-2014