English   Danish

2014/2015  DIP-DFIRO1000U  Investeringsrådgivning

English Title
Introductory Fixed Income

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Christian Rix-Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Fagets mål at give den studerende indblik i række finansielle aktiver, som kunne være interessante for en kunde. Heri indgår stor forståelse for sammenhængen mellem risiko og afkast.

Den studerende skal have viden om aktivers afkast- og risici karakteristika, forskellige metoder til opgørelse heraf, samt kunne danne porteføljer af finansielle aktiver og passiver. Den studerende skal have viden om de forskellige typer finansielle aktiver herunder aktier, obligationer, investeringsbeviser, forsikringsporteføljer samt de mest almindelige varianter af disse. Den studerende skal viden om de mange forskellige typer finansielle risici. Den studerende skal have viden om forskellige finansielle instrumenter eksempelvis swaps, futures, optioner m.v. Den studerende skal have viden om forskellige porteføljeteorier. Den studerende skal være kvalificeret til at forstå og analysere en finansiel problemstilling med brug af de ovennævnte begreber. Den studerende skal være kvalificeret til at kunne analysere investeringsstrategier og sammensætning af en optimal portefølje. Den studerende skal være kvalificeret til at anlægge en likviditetssynsvinkel på en porteføljeproblemstilling.

Den studerende skal have kompetencer til at formidle viden og analyser inden for fagets område til en bred kreds af kunder, samt have kompetencer til at udarbejde en investeringsstrategi og hermed sammensætning af portefølje med udgangspunkt i kundekarakteristika.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget. Godkendelsesopgaven skal bestås, for at blive tilmeldt eksamen.
Prøve/delprøver
Investeringsrådgivning:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af syge-/omprøve kan denne afholdes som 20 min. mundtlig stedprøve, såfremt underviser og studiekoordinator vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder en række klassiske finansielle emner og rummer indlæring i de basale finansielle kalkulationer, rentebegreber og rentestruktur. Fagets teoretiske grundstamme er den klassiske porteføljeteori med sammenhængen mellem afkast og risiko, og herunder teorierne om de efficiente markeder. Aktier, investering i aktier og aktievurderingsmodeller indgår. Investering i obligationer, de forskellige obligationstyper, og risikomål for obligationer behandles. Endelig indgår derivater som futures, forwards, optioner og swaps bl.a. med henblik på at analysere konverteringer.

Det er en direkte forskningsbaseret undervisning på grundlag af et stillet pensum, der løbende ajourføres.

Undervisningsformer
På 1. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer.

Undervisningen i faget Investeringsrådgivning dækker cirka 2/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger.

Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget, og denne gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet. En godkendelse af denne opgave er en forudsætning for indskrivning til eksamen.
Sidst opdateret den 19-06-2014