English   Danish

2014/2015  DIP-DFIRO1002U  Finansielle virksomheders produkter og services

English Title
Products and Services for Financial Firms

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Boligøkonomi
    Karsten Jørgensen - Institut for Finansiering (FI)
  • Frie midler
    Mads Jensen - Institut for Finansiering (FI)
  • Pensionsøkonomi
    Ulrik Linde Kjeldsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
For Boligøkonomi gælder at den studerende kan:

- analysere udviklingen på bolig- og ejendomsmarkederne inkl. alternative boligøkonomiske og -finansielle modeller og problemstillinger og herunder integrere bolig- og ejendomsmarkederne i analyser af den finansielle sektor, de finansielle markeder og samfundsøkonomien,
- vurdere konsekvenserne af ændrede betingelser, vilkår og/eller regulering af bolig- og erhvervsejendomme og deres finansiering,
- rådgive om investering i, finansiering og drift af ejendomme.

For Frie midler gælder, at den studerende kan:

- demonstrere forståelse for teori, metode og praksis inden for investeringsrådgivning på værdipapirområdet og produkter med specielt fokus på produkternes opbygning, struktur, prissætning, omkostninger, risiko og afkast,
- anvende denne forståelse for teori, metode og praksis i relation til investeringsrådgivning på værdipapirområdet samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller under hensyntagen til kunders risikoprofil, øvrige portefølje, produktkendskab og investeringshorisont,
- redegøre for faglige problemstillinger og løsningsmodeller for investeringsrådgivning på værdipapirområdet.

For pensionsøkonomi gælder, at den studerende kan:

- redegøre for pensionssystemet, dets udbydere (herunder til dels offentlige ordninger) og deres roller nu og i fremtiden,
- vurdere pensionsprodukter der udbydes af livsforsikringsselskaber og pensionskasser i forhold til skattemæssige aspekter, juridiske forhold og samspilsproblemer med andre offentlige forsørgelsesordninger,
- demonstrere forståelse for lovgivningens krav om god kunderådgivning og information i relation til pensionsprodukter samt diverse redskaber der bl.a. anvendes i kunderådgivningen, fx pensionsinfo.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 3
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der stilles i semesteret tre obligatoriske godkendelsesopgaver i faget; en i hver fagdel. Godkendelsesopgaverne skal bestås, for at blive tilmeldt eksamen.
Prøve/delprøver
Finansielle virksomheders produkter og services:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni, 3 eksaminatorer og ekstern censor
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af syge-/omprøve kan denne afholdes som 20 min. mundtlig stedprøve, såfremt underviser og studiekoordinator vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er i praksis opdelt i tre områder, der kan siges at dække de hyppigst forekomne og privatøkonomisk mest væsentlige problemstillinger: a. boligøkonomi og –finansiering, b. pensionsøkonomi, c. ”frie midler”, en betegnelse der dækker over de mange fordringer og privatøkonomiske problemstillinger, der ikke direkte vedrører boligen eller pensionsopsparingen. Da der samlet er tale om et meget vidtspændende og dybtgående indhold inden for de tre områder, må der henvises til forelæsningsplanerne.
 

Da faget er forskningsbaseret, varetages undervisningen på hvert område af specialister inden for området. De stillede pensa bliver løbende ajourført.   
Undervisningsformer
På 2 semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Finansielle virksomheders produkter og services dækker cirka 2/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger.

I disse skabes et overblik over de tre faglige deles teorier kombineret med praktiske problemstillinger. Der stilles i semesteret tre obligatoriske godkendelsesopgaver, en i hver af fagets tre dele, og disse opgaver gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet.

En godkendelse af de tre opgaver er en forudsætning for indskrivning til eksamen.
Sidst opdateret den 19-06-2014