English   Danish

2014/2015  DIP-DFIRO1003U  Den finansielle virksomheds risikostyring

English Title
Risk Management of Financial Firms

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Jørgen Just Andresen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Den studerende skal have indgående viden om de forskellige risici, som en finansiel virksomhed er udsat for, og hvilke muligheder og redskaber for risikostyring og afdækning af risiko der eksisterer.
Den studerende skal have viden om de love og regler, nationale såvel som internationale, der regulerer finansielle virksomheders operationer.

Den studerende skal have viden om hovedprincipperne for kapitaldækning og performancemåling i finansielle virksomheder.

Den studerende skal være kvalificeret til at kunne foretage værdiansættelser af balanceposter baseret på forskellige modeller.

Den studerende skal være kvalificeret til at gennemføre beregninger af risici med henblik på, at en række styringsværktøjer såsom finansielle instrumenter kan bringes i anvendelse.

Den studerende skal have kompetencer til at vurdere hvilke teorier, modeller, værktøjer m.v., der synes mest relevante i den konkrete situation.

Den studerende skal have kompetencer til at vurdere hensigtsmæssigheden af en konkret organisatorisk forankring af risikostyringsfunktionen.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i faget. Godkendelsesopgaven skal bestås, for at blive tilmeldt eksamen.
Prøve/delprøver
Den finansielle virksomheds risikostyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af syge-/omprøve kan denne afholdes som 20 min. mundtlig stedprøve, såfremt underviser og studiekoordinator vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
De forskellige finansielle virksomheder og deres opgaver behandles tillige med deres rolle i samfundsøkonomien. Centralbankens rolle såvel som reguleringen af de finansielle institutioner medinddrages. 

Der lægges særlig vægt på de forskellige typer risici: renterisiko, markedsrisiko, kreditrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko, såvel som på disse risicis samspil. Styringen af risici ved overvågning (fx stress tests), afdækning og direkte reduktion heraf indgår endelig med væsentlig vægt. 

Der er tale om forskningsbaseret undervisning ud fra et stillet pensum, der løbende ajourføres.
Undervisningsformer
På 2. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Den finansielle virksomheds risikostyring dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over regelsættet omkring den finansielle virksomheds risikostyring, fagets teorier kombineret med praktiske problemstillinger.

Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave, og denne opgave gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet.

En godkendelse af opgaven er en forudsætning for indskrivning til eksamen
Sidst opdateret den 19-06-2014