English   Danish

2014/2015  DIP-DFIRV1005U  International Finance

English Title
International Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (FR)
Kursusansvarlig
  • Jesper Rangvid - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 30-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal have viden om centrale begreber i teorien om international finansiering. Den studerende skal også have indsigt i forskellige valutakursregimer samt valutakursdannelse. Den studerende skal opnå en viden, der gør den studerende i stand til at vurdere, hvad der påvirker valutakursdannelsen og vurderer virksomheders valutaeksponering. Herudover skal den studerende opnå viden om metoder til afdækningen af denne risiko.

Den studerende skal være kvalificeret til at forstå aktuelle problemstillinger på de internationale finansmarkeder. Den studerende skal således være i stand til at kunne analysere, hvad der påvirker kursdannelsen i henholdsvis regimer med flydende kurser samt vurdere valutakurskriser i fastkursregimer. I sidste ende skal den studerende kunne vurdere en virksomheds valutaeksponering og kunne tage stilling til, hvordan denne kan afdækkes. Tilsvarende skal den studerende have forståelse for valutakurseksponeringen i henholdsvis låne- og investeringsprodukter.

Den studerende skal have kompetencer til at formidle viden og analyser inden for fagets område til en bred kreds af kunder. Den studerende skal have kompetencer til at kunne adressere en valutaeksponering samt kunne diskutere mulige løsninger herpå.
Prøve/delprøver
International Finance:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Anden prøveform
I tilfælde af syge-/omprøve kan denne afholdes som 20 min. mundtlig stedprøve, såfremt underviser og studiekoordinator vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget giver de studerende kendskab til en række basale begreber inden for international finansiering. Således opnår den studerede kendskab til nominelle og reale valutakurser, dækket og udækket renteparitet samt købekraftsparitet. Forskellige afledte produkter, primært valutaoptioner og forward valutakurser, vil blive gennemgået. Faget har som hovedformål at gøre den studerende i stand til at analysere valutakursrisici. Der vil således blive gennemgået teori om valutakursdannelse i henholdsvis flydende kursregimer samt om fastkursregimer. Det er en væsentlig del af faget, at den studerende opnår indsigt om valutakursrisici og kan bruge denne indsigt til at bedømme virksomheders valutaeksponering, samt eventuelle valutakursrisici ved låneprodukter. Der vil således blive lagt vægt på at diskutere, hvordan man kan sikre sig i mod en given valutakurseksponering.
Undervisningsformer
Faget gennemføres med 40 timers undervisning i 3.semester. I undervisningen vil, der blive lagt op til en dialogbaseret undervisning, der tager udgangspunkt i diskussion af pensum. Der vil så vidt muligt blive lagt vægt på praktiske eksempler og der vil løbende blive løst eksamenslignende opgaver, således at der vil være en vekselvirkning imellem forelæsningsagtig gennemgang og øvelser. Centrale begreber og teori vil således blive gennemgået via forelæsninger.
Sidst opdateret den 30-04-2014