English   Danish

2014/2015  DIP-DINBO1046U  Afgangsprojekt

English Title
Final Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Peter Gammeltoft - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Ledelse/Management
  • Markedsføring/Marketing
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have kendskab til og forståelse for teorier, modeller og metoder fra studiet, der kan anvendes til at belyse en konkret selvvalgt problemstilling.
• Kunne udvælge relevante teorier, modeller og metoder og anvende disse til analyse af problemstillingen.
• Demonstrere viden om teoriernes, modellernes og metodernes muligheder og begrænsninger.

Den studerende skal kunne:
• Formulere et relevant og afgrænset problem inden for studiets fagområde, som strukturerer arbejdet med afgangsprojektet.
• Analysere den selvvalgte problemstilling på baggrund af de valgte teorier, metoder eller modeller og levere fagligt underbyggede og dokumenterede konklusioner.
• Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt til at belyse problemstillingen.
• Forklare og evaluere sammenhængen mellem formulering af problem, udvikling af metode, valg og brug af teori, evt. empiriindsamling, analyse og konklusion.
• Formidle resultatet, skriftligt såvel som mundtligt, på et sprogligt og fagligt højt niveau.

Den studerende er i stand til:
• At identificere, formulere, afgrænse, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for studiets fagområde gennem brug af en eksplicit, reflekteret fremgangsmåde (metode) samt videnskabelig teori eller modeller.
• At indhente og anvende relevant litteratur både fra pensum for HD 2. del IB-studiets fagelementer og udenfor pensum.
• At indsamle, behandle og analysere relevant empirisk materiale på et fagligt grundlag.

Den samlede arbejdsbelastning dækker timer fordelt på projektarbejde, vejledning og eksamensaktiviteter.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning for tilmelding til Afgangsprojektet, at 1. og 2. semester er bestået.
Prøve/delprøver
Afgangsprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Opgavetype HD 2. del afgangsprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 Formålet med det afsluttende afgangsprojekt på fjerde semester er at bringe den viden, færdigheder og kompetencer, der er erhvervet i løbet af studiet, i anvendelse på en konkret problemstilling. Den studerende skal formulere, analysere og konkludere på en kompleks, selvvalgt problemstilling relateret til studiets indhold samt formidle disse resultater på et højt fagligt og sprogligt niveau. Typisk vedrører afgangsprojektet forhold vedr. en konkret virksomheds planlægning og styring af sine internationale aktiviteter.

 

Undervisningsformer
Fremmøde:
Den enkelte studerende tilknyttes en vejleder til projektet der yder vejledning til den studerende igennem processen og vil fungere som eksaminator.

Online:
Den enkelte studerende tilknyttes en vejleder til projektet der yder virtuel vejledning til den studerende igennem processen og vil fungere som eksaminator.
Sidst opdateret den 19-06-2014