English   Danish

2014/2015  DIP-DINBO2002U  Virksomhedens internationalisering

English Title
Internationalization of the firm

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Bent Petersen - Institut for Strategi og Globalisering (SMG)
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
Sidst opdateret den 11-08-2014
Læringsmål
  • Kunne beskrive og anvende teorier, modeller, begreber og metoder, der beskriver og forklarer virksomheders internationalisering.
  • Kunne kritisk evaluere styrker og svagheder af teorier, modeller, begreber og metoder i relation til et givet anvendelsesområde.
  • Selvstændigt analysere virksomheders internationalisering, herunder forstå hvilke til- og fravalg der er sket i forhold til markedsekspansion, operationsformer, og valg af partnere.
  • Anvise metoder til minimering af politiske og kommercielle risici forbundet med internationalisering.
  • Selvstændigt diskutere, vurdere og kombinere fagets teorier, modeller, begreber og metoder og anvende dem på en konkret problemstilling.
  • Kunne perspektivere og diskutere fagets indhold i forhold til praksis.
Prøve/delprøver
Virksomhedens internationalisering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Max 5 sider for individuelle synopser; + 2 sider per ekstra gruppemedlem
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
FOR ONLINE STUDERENDE gælder følgende:
Prøveform ved den ordinære prøve: Individuel projektopgave, maks. 20 sider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at bibringe de studerende viden og kompetencer i forbindelse med virksomheders internationalisering, herunder motiver og drivkræfter bag internationalisering, internationaliseringens forskellige dimensioner og fremtrædelsesformer - aktivitetsmæssigt, geografisk og organisatorisk.
 

Kurset omhandler de forskellige aspekter af virksomheders internationalisering. Indledningsvis gennemgås de forskellige motiver samt faciliterende faktorer (teknologi, institutioner). Der skelnes overordnet mellem internationalisering, der tager afsæt i virksomhedsspecifikke fordele udviklet i hjemlandet og internationalisering som middel til at fastholde eksisterende, eller udvikle nye fordele. Teorier til forklaring af direkte udenlandske investeringer og alternative eller komplementerende kontraktuelle operationsformer gennemgås. I denne forbindelse sondres mellem ’outward’ (salgsdrevet) og ’inward’ (’sourcing’ drevet) internationalisering. Sidstnævnte inkluderer re-lokalisering af værdikædeaktiviteter fra OECD lande til udviklingslande/emerging economies. Udover disse overvejende statiske tilgange til internationalisering introduceres de studerende til diverse processuelle teorier fokuserende på læring/erfaringsopbygning, netværksdannelse og entreprenørskab. Procesperspektivet anlægges på både salgs- og sourcing-drevet internationalisering. Desuden inddrages dynamiske forklaringer på internationalisering som tager udspring i oligopolistisk konkurrenceteori og har branchen og/eller strategiske grupper – snarere end den enkelte virksomhed - som analyseniveau. Den dynamiske tilgang indbefatter anskueliggørelse af temporære faktorer, herunder first-, second- og last-mover fordele og ulemper.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Kursets tekster, understøttet af forelæsningsbaserede diskussioner, formidler de centrale emner inden for virksomheders internationalisering. Diskussioner af virksomhedseksempler understøtter udforskning og uddybning af disse emner. Deltagerne opfordres til at dele deres viden og praksiserfaring i forbindelse med forelæsningerne og dermed bidrage til et konstruktivt læringsmiljø. Deltagelse, interaktion og forberedelse er afgørende for et godt læringsudbytte.

Online:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Sidst opdateret den 11-08-2014