English   Danish

2014/2015  DIP-DINBO2004U  International ledelse & strategi

English Title
International management & strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
 • Peter Gammeltoft - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)
Primære fagområder
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Ledelse/Management
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 11-08-2014
Læringsmål
 • Kunne beskrive og anvende fagets teorier, modeller, begreber og metoder i krydsfeltet mellem international business, strategi og ledelse.
 • Kunne vælge imellem og kombinere disse teorier, modeller, begreber og metoder og bedømme under hvilke betingelser og omstændigheder, de er anvendelige.
 • Kunne kritisk evaluere styrker og svagheder af teorier, modeller, begreber og metoder i relation til et givet anvendelsesområde.
 • Selvstændigt analysere virkelige forretningsproblemer og formulere strategier og handlingsplaner baseret på fagets indhold.
 • Identificere og diskutere forhindringer og risici forbundet med implementeringen af sådanne strategier og handlingsplaner.
 • Foreslå ledelsesmæssige måder at imødegå sådanne forhindringer.
 • Selvstændigt diskutere, vurdere og kombinere fagets teorier, modeller, begreber og metoder og anvende dem på en konkret problemstilling.
 • Kunne fremstille fagligt begrundede forslag til udarbejdelse af internationale organisatoriske strukturer og processer.
 • Kunne perspektivere og diskutere fagets indhold ift praksis.
Prøve/delprøver
International ledelse & strategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Rapport
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
FOR ONLINE STUDERENDE gælder følgende:
Prøveform ved den ordinære prøve: Individuel projektopgave, maks. 20 sider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets formål er at bibringe de studerende viden, færdigheder og kompetencer forbundet med analyse af komplekse problemstillinger inden for international strategi og ledelse, formulering af relevante ledelsesmæssige handlingsplaner og udarbejdelse af fagligt underbyggede anvisninger til deres implementering.

Kurset omhandler strategi og ledelse på virksomhedsniveau i internationale virksomheder. Det omfatter en portefølje af problemstillinger forbundet med strategi, ledelse og drift af moderne internationale virksomheder. Det fokuserer på design af organisatoriske strukturer, systemer og processer til implementering af international strategi i komplekse omgivelser og på ledelsesmæssige udfordringer forbundet med sådan implementering. Det inkluderer emner som virksomhedens ressourcer og kompetencer og opbygning af (varige) konkurrencefordele; internationale organisationsstrukturer; innovation, læring og videnledelse på tværs af grænser; virksomhedssamarbejder, alliancer og joint ventures; relationer mellem hovedkvarter og datterselskaber; personaleledelse (HRM); international forhandling; og virksomhedens sociale ansvar (CSR).

Undervisningsformer
Fremmøde:
Kursets tekster, understøttet af forelæsningsbaserede diskussioner, formidler de centrale emner i international ledelse og formulering og gennemførelse af strategier. Diskussioner af virksomhedscases og inddragelse af virkelige forretningseksempler benyttes til at udforske og uddybe disse emner. Deltagerne opfordres til at dele deres viden og erfaringer ifm forelæsningerne og bidrage til et konstruktivt læringsmiljø. Deltagelse, interaktion og forberedelse er afgørende for et godt læringsudbytte.

Online:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle disskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Foreløbig litteratur
Christopher Bartlett & Paul Beamish (2013), Transnational Management: text, Cases and Readings in Cross-Border Management, 7th edition, Boston: McGraw-Hill
Sidst opdateret den 11-08-2014