English   Danish

2014/2015  DIP-DINBU1003U  International forhandling

English Title
International Negotiation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Christian Warming - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal:
• have viden om den globale leders virke i interkulturel sammenhæng
• have viden om begreberne kultur og interkulturel kommunikation
• have indsigt i teorier og modeller om international forhandling
• have viden om forhandlingsstrategier i interkulturel kontekst
Den studerende skal kunne:
• Identificere og analysere komplekse forhandlingssituationer og efterfølgende tilpasse relevante forhandlingsstrategier til specifikke, interkulturelle forhold
• Analysere etiske spørgsmål i internationale forretningsforhandlinger
Den studerende er i stand til:
• Selvstændigt at vurdere og bygge bro over forskellige kulturelle forskelle i internationale forhandlinger, specielt i asiatisk sammenhæng
• At identificere og gennem forhandling nå mulige fælles mål i interkulturelle forhandlinger
Prøve/delprøver
International forhandling:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
FOR ONLINE STUDERENDE gælder følgende:
Prøveform ved den ordinære prøve: Individuel projektopgave, maks. 15 sider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til selvstændigt at kunne gennemføre ledelsesmæssige, internationale forhandlinger i en stadig mere global verden.

I nutidens globaliserede verden, hvor såvel chefer for multinationale selskaber som mellemledere i smv’er som en stadig større del af deres virke rejser, udstationeres og forhandler med udenlandske leverandører, kunder, samarbejdspartnere og myndigheder, kræves et stadig mere ”globalt mindset” og interkulturel forståelse som forudsætning for lederens evne til succesfuldt at kunne analysere og gennemføre de internationale forhandlinger, som i dag er blevet en del af lederens hverdag. Succesfulde, internationale forhandlinger kræver desuden ledelsesmæssige evner til præcis at kunne vurdere og bedømme de individuelle forhandlingssituationer og gennem rette tiltag styre forhandlingerne mod et for begge parter acceptabelt resultat.
 
Kurset giver således indledningsvis den studerende viden om den globale leders virke i interkulturel sammenhæng og gennemgår begreber som ”globalt mindset”, MBI-modellen og ”cultural intelligence”. Dernæst diskuteres interkulturel kommunikation, og der ses på kulturdimensionen i internationale forhandlinger.
Efter en gennemgang af de enkelte elementer i international forhandling med tilhørende relevante forhandlingsmetoder, strategier og teorier fokuseres i separate forelæsninger med tilhørende cases på internationale forhandlinger med asiatiske lande som Kina, Indien, Japan og visse sydøstasiatiske lande. Afslutningsvis opsummeres de centrale koncepter i international forhandling, og der fokuseres på fordelene ved langsigtede win-win forhandlingsløsninger.
Undervisningsformer
Fremmøde: Forelæsninger, teorigennemgang, cases og videoklip vil blive suppleret med intensiv holddiskussion. Den studerende forventes på forhånd at have læst materialet til de respektive forelæsninger med henblik på aktiv diskussions- deltagelse.
Virtuel:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Yderligere oplysninger
Undervisningen ligger på tirsdage kl. 17.10 - 19.45 i uge 35 - 41. Eksamen: Afl. af skriftlig opgave d. 21.10 - mundtlig eksamen d. 29./30.10.
Foreløbig litteratur
 
Litteratur.
Falcão, H: Value Negotiation-How to finally get the win-win right, Pearson 2010
Udvalgte artikler, videoklip og cases.
Supplement literature: Udvalgte sider fra:
Kumar,R. and Worm, V: International Negotiation in China and India – A Comparison of the Emerging Business Giants.Palgrave Macmillan (22 Nov 2011)
Henry W.Lane, Martha L.Maznevski m.fl.. International Management Behavior, kap 1-3 (Global mindset, MBI-model), Wiley
Brett, J.: Negotiating Globally, Jossey-Bass, Wiley 2007
Ghauri and Usunier: International Business Negotiation
Sidst opdateret den 25-04-2014