English   Danish

2014/2015  DIP-DINBU1005U  International finansiering: Grundlag i teori og praksis

English Title
Fundamentals of Multinational Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
  • Bent Jørgensen - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal:

Demonstrere fuld forståelse for de centrale teorier og paradigmer indenfor:
• Centrale drivers i verdensøkonomien
• Grundlæggende risikobegreber såsom volatilitet, kobling mellem renter og valutaudsving etc
• Optioner og optionsbegrebet, herunder anvendelse af Black Merton-Scholes modellen til beregning af options præmien
• Forward hedging (terminsforretningen), forklaring af terminsbegrebet dels via fradrag/tillæg og dels via money market hedgen.
• Pariteter - gennemgang af rentepariteten, fisher effekten, den internationale fisher effekt, købekraft pariteten
• Makroøkonomisk forecasting - gennemgang af de makroøkonomiske elementer, der determinerer den fremtidige valutakursudvikling
• Teknisk analyse - glidende gennemsnit, modstandspunkter etc.
• Virksomhedens eksponeringsbegreber, transaktion-, translations- og økonomisk eksponering
• Handelsfinansiering, herunder remburser, internationale betalinger,debitorstyring og vurdering af sikkerhed
• Projektfinansiering, tilbagediskontering af cashflow, intern rente, wacc begrebet etc.
• International rating, politik risiko etc.

Den studerende skal kunne:
• Selvstændigt at kunne identificere og indhente relevant fagligt og forskningsmæssigt litteratur til behandling af opgaver i studie og arbejdsmæssigt sammenhæng
• At indgå professionelt i fagligt samarbejde til behandling og løsning af opgaver, samt styrkelse af den fælles indlæring

Den studerende skal være i stand til:
• At forholde sig kritisk til og reflektere over ovennævnte teorier og metoder
• At anvende de relevante teorier og modeller til at vurdere og behandle opgaver relateret i teoretisk og praktisk anvendelses øjemed
• At formidle beslutningsgrundlag og løsningsmodeller på et fagligt højt niveau
Prøve/delprøver
International finansiering: Grundlag i teori og praksis:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
FOR ONLINE STUDERENDE gælder følgende:
Prøveform ved den ordinære prøve: Individuel projektopgave, maks. 15 sider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget behandler de teorier og modeller der forklarer fundamentale sammenhænge inden for multinational finansiering og risikostyring og har til formål at give de studerende et værktøj til de problemstillinger, der imødeses i forbindelse hermed.

Den samlede arbejdsbelastning dækker over timer fordelt på undervisning, forberedelse og eksamensaktiviteter. 

Undervisningsformer
Fremmøde:
Fagelementet er baseret på en kombination af forelæsninger, diskussion og case arbejde i grupper. De studerende vil løbende gennem forløbet skulle fortolke studiemateriale og videreformidle dette til deres medstuderende

Virtuel: Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Yderligere oplysninger
Undervisningen ligger på onsdage kl. 17.10 - 19.45 i uge 35 - 41. Eksamen: Afl. af skriftlig opgave d. 23.10 - mundtlig eksamen d. 30.10.
Foreløbig litteratur

Moffett Stonehill & Eiteman (2011): Fundamentals of Multinational Finance. 4 ed., New York: Addison-Wesley Publishing Company ISBN: 9780132829915

Sidst opdateret den 25-04-2014