English   Danish

2014/2015  DIP-DINBV1023U  International e-markedsføring, sociale medier og 'big data'

English Title
International E-Marketing, Social Media and 'Big Data*

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
 • Troels Jakobsen - Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse (INT)
Primære fagområder
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
Sidst opdateret den 11-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal:
 • have indsigt i teorier og modeller om international e-marketing
 • have indsigt i teorier og modeller om international markedsføring gennem sociale medier
 • have viden om anvendelse af “Big Data” i forbindelse med international markedsføring
 • have viden om effektive kommunikationsstrategier der anvender e-markedsføring.
 • kunne komme med forslag til international e-markedsføring gennem f.eks. sociale medier.
 • kunne komme med forslag til anvendelse af “Big Data” i markedsføringen.
 • kunne bruge de forskellige værktøjer og modeller der er i e-markedsføring .
 • selvstændigt at kunne analysere og komme med forslag til anvendelse af e-markedsførings redskaber og modeller
 • selvstændigt at vurdere og komme med forslag til anvendelse af sociale medier i international markedsføring.
 • at kunne komme med forslag til anvendelse af 'Big Data' på nye og innovative måder og kunne vurderer international forretningsstrategier der anvender e-markedsføring
 • at diskutere styrker og svagheder i teorier og vælge den bedst mulige i en konkret case
 • at kunne analysere trends og udvikling i markedsføringsstrategier.
Prøve/delprøver
International e-markedsføring, sociale medier og 'big data':
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
FOR ONLINE STUDERENDE gælder følgende: Prøveform ved den ordinære prøve: Individuel projektopgave, maks. 15 sider. Samme prøveform som ved ordinær prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til, at kunne udarbejde en international markedsføringsplan der involverer sociale medier/e-markedsføring, at vurdere den bedste markedsføringsmetode og til at kunne udtænke nye innovative måder at anvende data på.

E-markedsføring anvendes i dag bredt og i stigende omfang af virksomheder i alle sektorer. Anvendelse af sociale medier og store datamængder i international markedsføring har ændret måden virksomheder agerer og brander sig på. Dette kombineret med nye måder at drive forretning på har ændret hastigheden for ændringer i markedet og metoderne der anvendes markant.

En yderst spændende udvikling er anvendelsen af store datamængder til analyse og mere målrettet markedsføring end tidligere. Bl.a. analyseres Googles og Facebooks forretningsmetoder og disse sættes i perspektiv til andre sektorer.

På kurset analyseres anvendelsen af sociale medier, Internettet og anvendelsen af store datamængder "Big Data" i international markedsføringsperspektiv.

Kurset belyser kommunikation gennem sociale medier og de muligheder og trusler, der er i en kort og direkte kommunikations vej mellem en virksomheds kunder f.eks. på Facebook eller Twitter.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Forelæsninger, teorigennemgang, cases og videoklip vil blive suppleret med intensiv holddiskussion. Den studerende forventes på forhånd at have læst materialet til de respektive forelæsninger med henblik på aktiv diskussions- deltagelse.

Online:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Yderligere oplysninger
Undervisningen ligger på mandage kl. 17.10 - 19.45 i uge 43 - 49. Eksamen: Afl. af skriftlig opgave d. 08.12 - mundtlig eksamen d. 17.12.
Sidst opdateret den 11-08-2014