English   Danish

2014/2015  DIP-DINBV1027U  International erhvervsret i strategisk perspektiv

English Title
International commercial law in a strategic perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (IB)
Kursusansvarlig
 • Peter Arnt Nielsen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 08-04-2015
Læringsmål
Den studerende skal:
 • Have forskningsbaseret viden om den internationale erhvervsret begreber, teorier og metoder.
 • Kunne anvende dem i praksis for at sikre virksomheden en optimal strategisk position i en international kontrakt.
 • Kunne begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller for internationale kontrakter.
 • Kunne udvikle en processtrategi for en internationalt orienteret virksomhed i forhold til internationale rets- og voldgiftssager.
Prøve/delprøver
International erhvervsret i strategisk perspektiv:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Andre tilladte hjælpemidler
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Mundtlig eller skriftlig (afhængig af antal tilmeldte studerende til eksamen)
FOR ONLINE STUDERENDE gælder følgende:
Prøveform ved den ordinære prøve: Individuel projektopgave, maks. 15 sider
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give deltagerne grundlæggende og solid viden om virksomhedernes retsstilling i internationale kontraktforhold i lyset af globaliseringen samt om virksomhedernes muligheder for at positionere sig strategisk før, under og efter indgåelse af en international aftale. Dette gælder både i forhold til internationale retssager og voldgiftssager.
Faget dækker følgende emner:
1. Regulering af internationale aftaler generelt og virksomhedernes muligheder for at udarbejde processtrategier i forhold til både europæiske og ikke-europæiske kontraktparter. Overvejelser om korruption, et retssystems effektivitet og andre forhold inddrages. Der sondres mellem aftaler med parter med hjemsted i EU og parter med hjemsted uden for EU både i forhold til retssager og voldgiftssager.
2. International kontraktret med fokus på lovvalget, dvs. hvilket lands lov, der regulerer en international kontrakt. I internationale retssager er dette reguleret ved EU-regler samt FN's konvention om internationale køb, som mere end 79 lande repræsenterede mere end 2/3 af verdenshandelen, herunder Danmark, er med i. Lovvalget behandles både for retssager og voldgiftssager.
3. International procesret med fokus på virksomhedens muligheder for at anlægge retssag i forskellige lande for at opnå det bedste resultat(forum shopping) sammenholdt med muligheden for at få dommen tvangsfuldbyrdet. Også overvejelser om aftalt forum og parallelle retssager diskuteres, navnlig i lyset af risikoen for 'italienske torpedoer'.
4. International voldgift, der er den mest anvendte tvistløsningsmekanisme for internationale virksomheder. Her er fokus på modelloven, der er anvendt af mere end 65 lande, herunder Danmark. Modelloven sikrer internationalt anerkendte fælles regler om voldgift. Også New York-konventionen, der gælder i flere end 146 lande, herunder Danmark, sikrer tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser, behandles.

Undervisningsformer
Fremmøde:
Forelæsninger, studenterpræsentationer, diskussionsoplæg, cases, workshops og øvelsesopgaver.

Online:
Fagelementet er baseret på en kombination af virtuelle diskussioner de studerende imellem og en coach på basis af uploadede læringsmaterialer og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. De studerende vil løbende igennem forløbet skulle fortolke materialet og videreformidle dette skriftligt til deres medstuderende.
Yderligere oplysninger

Undervisningen ligger på torsdage kl. 17.10 - 19.45 i uge 43 - 49. Eksamen: Skriftlig eksamen, 4 timer d. 16.12.

Foreløbig litteratur

1. Peter Arnt Nielsen, International handelsret, 3. udg. 2015, Karnov.
2. Peter Arnt Nielsen, International handelsret - Studiehæfte, 3. udg. 2015, Karnov.
3. Peter Arnt Nielsen, International handelsret - Tekster, 3. udg. 2015, Karnov.

Sidst opdateret den 08-04-2015