English   Danish

2014/2015  DIP-DMAMO1008U  Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C)

English Title
Marketing and Consumer Markets

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Ole Ejnar Andersen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om og indsigt i fagområdets anvendte begreber, teorier, modeller og metoder
• Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.

Den studerendes skal kunne:
• Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation, analyse og løsning af forbrugeradfærdsmæssige problemstillinger med betydning for virksomhedens ledelsesbeslutninger
• Vurdere relationerne mellem forbrugere og produkter/​mærker/​virksomheder/​det offentlige samt kunne begrunde de valgte handlinger og løsninger i forhold til vedligeholdelse og forbedring af disse relationer
• Vurdere behovet for, iværksætte og drive den strategiske markedsføringsplanlægningsproces, der med udgangspunkt i kundesegmenternes ønsker og behov sikrer, at virksomhedens produkter og services kontinuerligt udvikler sig i overensstemmelse med efterspørgselen på virksomhedens markeder og de konkurrencemæssige krav
• Formulere krav til hvilke data, informationer og viden om udvalgte forbrugeres/​målgruppers holdninger, beslutningstagning og adfærd, som er nødvendige med henblik på valg af optimalt parametermix, herunder evt. forslag til ny informationsindsamling/​bearbejdning
• Anvende empiriske data og resultater til opnåelse af en forståelse af, hvorledes forbrugerne bearbejder information, træffer beslutninger og i øvrigt agerer på markedet
• Forholde sig kritisk til det anvendte teoriapparat, til informationers reliabilitet og validitet samt til anvendelse af alternative modeller/teorier, herunder kunne argumentere for evt. påvirkning af og forbehold for de fremkomne analyser og konklusioner

Ved kursets afslutning skal den studerendes kunne:
  • Udvise overblik over – og en fyldestgørende opfyldelse af fagets/ fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
  • Identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere købsadfærd og købsbeslutninger på forbrugermarkeder ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
  • Dokumentere en anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor forbrugeradfærdsområdet og på basis heraf være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter
  • Forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse værktøjer kan anvendes i praksis
  • Træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de markedsføringsrelaterede implikationer på forbrugermarkedet for virksomheder, organisationer eller myndigheder
  • Udvise en velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet, herunder at sætte disse i et større helhedsorienteret perspektiv
  • Udvise evner til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
Prøve/delprøver
Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C):
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
20 minutters mundtlig uden forberedelse
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at give den studerende indsigt i, hvorledes den enkelte forbruger og grupper af forbrugere efterspørger produkter og serviceydelser i det moderne samfund med henblik på at kunne forstå og bruge denne indsigt til selvstændigt at kunne identificere og løse forbrugeradfærdsmæssige problemstillinger med betydning for virksomhedens eller organisationens ledelsesbeslutninger – på nationalt og internationalt plan.
Det er endvidere sigtet at sætte den studerende i stand til at analysere forbrugeradfærd for forskellige genstandsfelter med henblik på at kunne udforme målrettede marketingaktiviteter, herunder valg af distributionskanaler.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres ved dialogforelæsninger, der her er en kombination af oversigtsforelæsninger og dialog samt gruppebaseret casearbejde, hvor der arbejdes med aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til undervisningen 96 timer
Tilstedeværelse 27 timer
Eksamensaktiviteter 20 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

Meddeles senere.

Sidst opdateret den 19-06-2014