English   Danish

2014/2015  DIP-DMAMO1009U  Markedsføring på det professionelle marked (B2B)

English Title
Business to Business Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Jens Geersbro - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
• Med udgangspunkt i fagets teorier, modeller og begreber skal den studerende have en tilstrækkelig viden til selvstændigt at kunne identificere og anvende løsningsmodeller på empiriske problemstillinger inden for fagområdets centrale områder og egenhændigt kunne vælge eller sammensætte konsistente handlingsforslag ved udformningen af markedsføringsstrategier på B2B markedet.
• Indenfor B2B købsadfærd skal den studerende have en dyberegående viden, der muliggør refleksion over teori, metode og praksis.

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.

Den studerende skal kunne
• Identificere, analysere og selvstændigt vurdere købsbeslutninger på B2B markedet ud fra områdets teorier, modeller og begreber
• Redegøre for strategier til opbygning og vedligeholdelse af forskellige former for loyalitet i køber-sælger relationer og kunne analysere sådanne strategier ud fra deres økonomiske konsekvenser
• Analysere og vurdere strategiske problemstillinger i relation til B2B virksomheders produktportefølje, produktpositionering, produktudvikling og -tilpasning med anvendelse af områdets teori og begrebsapparat
• Analysere og sammensætte aktiviteter indenfor B2B kommunikation herunder personlig salg samt udarbejde begrundede forslag til en samlet kommunikationsplan
• Planlægge en strategisk planlægningsproces og -opfølgning for B2B virksomheder, som konkret kan udmunde i forslag til en samlet forretningsplan

Ved kursets afslutning skal den studerende have opnået følgende kompetencer:
  • Kunne analysere og vurdere strategiske problemstillinger i relation til professionelle (B2B) virksomheders produkt portefølje, produktpositionering, produktudvikling og -tilpasning med anvendelse af fagmodulets teori- og begrebsapparat
  • Kunne analysere og sammensætte aktiviteter inden for B2B kommunikation herunder personlig salg og udarbejde begrundede forslag til en samlet kommunikationsplan
  • Kunne identificere og analysere logistikmæssige problemstillinger inden for Supply Chain Management og distributionsområdet og på baggrund heraf kunne fremsætte begrundede forslag til valg af løsning for B2B virksomheder ud fra fagområdets teori og terminologi
  • Kunne gennemføre en strategisk planlægningsproces og opfølgning for B2B virksomheder, som konkret kan udmunde i forslag til en samlet forretningsplan
Prøve/delprøver
Markedsføring på det professionelle marked (B2B):
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
20 minutters mundtlig uden forberedelse
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne løse komplekse ledelsesopgaver på professionelle markeder (B2B ) – såvel nationalt som internationalt - i form af markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning, hvor der anlægges et værdikædeperspektiv, der inddrager både kunde- og leverandørrelationer.

Undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogundervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt mini-cases (gruppearbejde) med efterfølgende plenumdrøftelser.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til undervisningen 96 timer
Tilstedeværelse 27 timer
Eksamensaktiviteter 20 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

Meddeles senere.

Sidst opdateret den 19-06-2014