English   Danish

2014/2015  DIP-DMAMO1014U  Praktisk seminar

English Title
Practical Seminar

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Den studerende skal:
• Have viden om og indsigt i den problemafklarende dels centrale områder, metoder, teorier og processer
• Kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang disse
værktøjer kan anvendes i praksis

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.

Den studerende skal kunne:
• Demonstrere evne til at anvende det afsætningsøkonomiske begrebs-, teori- og modelapparat på en konkret praktisk problemstilling
• Identificere og argumentere for væsentlige afsætningsøkonomiske problemstillinger/​muligheder i en given situation og på et givet marked
• Diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri ud fra den praktiske situation og den teoretiske forståelse
• Demonstrere evne til at opbygge hypoteser omkring forholdene på et konkret marked herunder angive, hvilke oplysninger det er nødvendigt at indsamle for at kunne drage relevante konklusioner om betydende forhold
• Vise evne til problemidentifikation, problemformulering, problemafgrænsning og problembehandling med henblik på at kunne diagnosticere et afgrænset problem for en senere valgt virksomhed

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:
  • Udvise et godt overblik over og en fyldestgørende opfyldelse af seminarets mål og centrale elementer og faglige sammenhænge
  • Håndtere en iterativ proces, hvor bearbejdning af viden og formulering af problem er gensidigt influerende.
  • Redegøre for og diskutere såvel opdragsgivers/problemejers som markedets problemer
  • Identificere, vurdere og prioritere de mest centrale problemer på et givet marked, herunder argumentere for foretagne valg
  • Vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
  • Demonstrere evnen til at reflektere over såvel proces som output
  • Diskutere og kritisere såvel egen som andres seminaropgaver, herunder fremkomme med alternative/konstruktive fremgangsmåder og løsninger
Prøve/delprøver
Praktisk seminar:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
I bedømmelsen indgår følgende dele: (a) Den skriftlige seminarrapport (45 minutter) (b). Det mundtlige forsvar af seminarrapporten (45 minutter). (c) Opponentskab af en medstuderendes seminarrapport. (d) Deltagelsen i seminarrækken som helhed. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af ovennævnte udprøvningselementer, men den skriftlige seminarrapport danner et væsentligt udgangspunkt for karaktergivningen.

Selve den skriftlige seminarrapport skal – isoleret set – opnå en beståelseskarakter (altså minimum 02), uanset præstationerne i forbindelse med de andre udprøvningselementer.
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Der er afsat 45 minutter til opponering og 45 minutter til forsvar.
Opgavetype Seminaropgave
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Anden prøveform
En ikke-bestået seminarrapport skal forbedres og forsvares ved mundtlig prøve på 45 minutter med to interne bedømmere.

En evt. sygeprøve vil foregå på samme måde.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med denne seminarrække er at træne den studerende i at definere, formulere, afgrænse samt analysere praktiske problemstillinger, herunder demonstrere evne til at diagnosticere et afgrænset problem.

I det praktiske seminar integreres viden og færdigheder fra de øvrige fag og opgaver i studiet. Ved udarbejdelsen af det praktiske seminar (proseminar) fokuseres på den problemafklarende dels centrale områder, metoder, teorier og processer og er derfor en væsentlig træning i udarbejdelsen af afgangsprojektet.
 

Det praktiske seminar består af fire adskilte dele:


(1): Udarbejdelse af en individuel skriftlig seminarrapport. Det forudsættes, at den studerende selv fremsætter forslag til emne, som herefter skal godkendes af den fagansvarlige, men der kan også blive udleveret et emne, såfremt dette måtte ønskes. De nærmere tidspunkter meddeles separat.

Seminarrapportens omfang må maks. udgøre 20 normalsider, ex. evt. meget nødvendige bilag.

Der ydes ingen individuel vejledning til seminarrapporten.


(2): En mundtlig del, der består af en kort introduktion til seminarrapporten ved opgaveløseren, efterfulgt af en dialog med og omkring indlæg, kommentarer og spørgsmål fra hovedopponent, de øvrige seminardeltagere samt fra seminarlederen.
Den mundtlige del styres som udgangspunkt af opponenten og har som formål at sikre, at seminarrapporten bliver behandlet på en hensigtsmæssig faglig og pædagogisk måde og ud fra en saglig og konstruktiv debat.
 

(3): Et hovedopponentoplæg
Hovedopponentindlægget må have et omfang på maks. 5 sider og skal indeholde såvel en generel som specifik kritik, herunder forslag til konstruktive ændringer og tilføjelser med henblik på den videre proces samt udarbejde udvalgte diskussionsemner.
 

(4): Aktiv deltagelse i seminarrækken i øvrigt. Det forventes tillige, at den studerende aktivt deltager i seminarrækkens diskussioner af medstuderendes seminarer på det respektive seminarhold og selv fremkommer med såvel selvstændig uddybet punkter til diskussion som evt. alternative/ konstruktive betragtninger, der kan støtte opgaveløser med den videre proces med afgangsprojektet.

Undervisningsformer
Seminarformen skal muliggøre selvstændig argumentation og stillingtagen. Derfor etableres seminargrupper bestående af 6-8 studerende i hver. Den dialogorienterede form og mindre undervisningshold skal muliggøre et aktivt og intensivt undervisningsforløb.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til introundervisningen, inkl. tilstedeværelse 30 timer
Seminaropgave & hovedopponentskab 100 timer
Tilstedeværelse, fremlæggelse og hovedkritik 20 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

Som ved afgangsprojektet er det seminarets praktiske problemstilling, der danner grundlag for søgning og udvælgelse af litteraturgrundlaget. Det forventes, at den studerende tillige dokumenterer et solidt overblik over og indsigt i det pensum, herunder metodepensum, som indgår i HD (MM)-uddannelsens tidligere fagmoduler. Der meddeles separat pensumliste til det praktiske seminar.

Sidst opdateret den 19-06-2014