English   Danish

2014/2015  DIP-DMAMO1015U  Afgangsprojekt

English Title
Final Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (MM)
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Den studerende skal have viden om samtlige teorier, modeller, begreber og metoder, der er introduceret i hele uddannelsen. Den studerende skal kunne forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang hvert enkelt videnselement kan tænkes anvendt på det foreliggende markedsførings- og/eller strategiske markedsplanlægningsproblem i projektet

Vurderingskriterier for målopfyldelsen: Karakteren 12 gives for den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kursets læringsmål, således som det fremgår af fagbeskrivelserne med ingen eller få væsentlige mangler.

Den studerende skal kunne:
• Vurdere samspillet mellem problem, teori, empiri og problemløsning (handlingsforslag) og begrundelser for de valg, der træffes for problemformulering, teori og informationsindsamling
• Anlægge et helhedsperspektiv på virksomheden for de handlingsforslag, der fremsættes, og vurdere graden af målopfyldelse, der inddrager økonomiske kalkulationer og investeringsestimater og kulturelle, ressourcemæssige og kompetencemæssige perspektiver
• Analysere mulige markedsførings- og/eller strategiske markedsplaner, som i alle kontaktpunkter vil fremme langvarige og tætte kunderelationer og som før, under og efter introduktionen af virksomhedens tilbud og nye løsninger i markedet sikrer en høj afsætningsøkonomisk effektivitet
• Formidle afgangsprojektets problemstilling, teoretiske og metodiske overvejelser og valg, empiriske resultater, konklusioner og løsningsforslag til alle projektets interessenter

Ved afslutningen af projektforløbet skal den studerende kunne demonstrere en kompetence, der matcher uddannelsens mål – altså kunne:
  • Udvise et godt overblik over - og en fyldestgørende forståelse af sammenhænge mellem vidensproduktionsprocessens centrale elementer: dvs. samspillet mellem problemformulering, teorigrundlag, empiri og problemløsning, refleksion, perspektivering.
  • Udvise en høj grad af metodemæssig forståelse i forbindelse med udledning af en særdeles velargumenteret problem-mulighedsidentifikation, som munder ud i en eksplicit problemformulering i konkrete operationelle termer.
  • Udvise en målrettet og fyldestgørende gennemførelse af de virksomhedseksterne og -interne analyser, som udformning af problemformuleringen kræver svar på. (Her vurderes de enkelte analyseområder partielt og deres sammenhæng.)
  • Udvise en god og velargumenteret evne til udformning af handlingsalternativer til løsning af problemet. Disse har på udmærket vis direkte udgangspunkt i de gennemførte analyser - samt i meget relevante forudsætninger og antagelser opstillet i analysedelen. Her skabes sammenhæng mellem analysedelen og handlingsdelen.
  • Udvise en særdeles god evne til at vurdere de opstillede handlingsforslag og deres konsekvenser – herunder de økonomiske konsekvensberegninger målt på en række centrale begreber og nøgletal.
Prøve/delprøver
Afgangsprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Eksamensforløbet består af 3 dele:
1. Den studerende redegør for evt. meningsforstyrrende fejl, som måtte være fundet efter afleveringen, samt fremlægger/​uddyber/​perspektiverer en eller flere centrale problemstillinger fra projektet (tidsforbrug 5-10 minutter).
2. En diskussion af projektet eller dele heraf, styret af spørgsmål fra eksaminator og censor (40-45 minutter).
3. Votering og begrundet karaktergivning.

Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af det skriftlige projekt, fremlæggelse og diskussion. Formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægter tungest.
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Varighed 16 uger
Opgavetype HD 2. del afgangsprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende skal dokumentere viden, færdigheder og kompetencer i vidensfeltet markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning.
Herigennem får den studerende udviklet sin forståelse af og lejlighed til at reflektere over markedsføringsprofessionens praksis i forhold til de muligheder og begrænsninger, marketingteorier og -metoder tilbyder til løsning af praktiske problemer. Den studerende trænes desuden i at kunne vurdere validiteten af teori og metode med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer om markedsføring.

Undervisningsformer
Udarbejdelse af projektet med vejledning i henhold til nærmere regler.
Projektet kan skrives af 1 eller 2 studerende. Det mundtlige forsvar skal ske individuelt uafhængigt af, om projektet er skrevet af 1 eller 2 studerende.
Arbejdsbelastning
Forberedelse/oplæg til vejledningsmøder 30 timer
Udarbejdelse af afgangsprojekt 400 timer
Eksamensaktiviteter 20 timer
Yderligere oplysninger

Studieansvarlig, lektor Flemming Cumberland

Foreløbig litteratur

Det er afhandlingens praktiske problemstilling, der danner grundlag for søgning og udvælgelse af litteraturgrundlaget. Det forventes tillige, at den studerende dokumenterer et solidt overblik og indsigt i det samlede pensum, herunder metodepensum, som indgår i HD (MM)-uddannelsen.

Sidst opdateret den 19-06-2014