English   Danish

2014/2015  DIP-DOPLO1084U  Organisation og Ledelse

English Title
Organisation og Ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ØP)
Kursusansvarlig
 • Allan B. Corfitsen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
VIDEN

•De studerende får en forskningsbaseret viden om teorier og metoder på organisationsområdet bl.a. i form af forskellige organisationsteoretiske perspektiver, der har fokus på struktur, kultur og processer. Endvidere bibringes de studerende en forskningsbaseret viden om praksis indenfor områder såsom organisationsstruktur, -kultur, forandringer og ledelse.
•De studerende sættes endvidere i stand til at forstå og reflektere over organisatoriske praksisser og specifikke organisatoriske problemstillinger gennem bl.a. brug af organisationsteoretiske metoder og modeller. De studerende bibringes af denne vej en viden om, hvordan organisatoriske problemer kan anskues, analyseres og søges løst.

FÆRDIGHEDER

De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
•Anvende fagets videnskabelige modeller og metoder til at lede og organisere organisationer samt anvende generelle organisationsteoretiske færdigheder til at identificere, forstå og løse organisatoriske problemstillinger.
•Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger som knytter sig til organisering og ledelse af organisationer samt begrunde og vælge relevante organisatoriske metoder og modeller til at identificere og løse organisatoriske problemstillinger.
•Formidle organisationsteoretiske og organisationspraktiske problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfolk indenfor organisations- og ledelsesområdet samt til ikke-specialister.

KOMPETENCER

De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
•Håndtere traditionelle og komplekse opgaver og situationer indenfor organisations- og ledelsesområdet i arbejdsmæssige sammenhænge.
• Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af udviklings- og forandringsorienterede organisatoriske problemstillinger ved at gøre brug af fagets modeller, metoder og perspektiver.
 • Indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt organisatorisk samarbejde indenfor organisations- og ledelsesområderne med en professionel tilgang.
 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring indenfor det organisationsteoretiske og ledelsesmæssige område.
 • EKSAMENSMÅL
 • For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:
 • forklare fagets centrale modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
 • anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
 • sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Prøve/delprøver
Organisation og Ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen:
Aflevering af synopsis i oktober. Mundtlig eksamen i november.

Re-eksamen:
Aflevering af synopsis i december. Mundtlig re-eksamen i januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Formålet med undervisningen i faget "organisation og ledelse" er, at de studerende skal opnå et godt kendskab til og en forståelse af forskellige teoretiske perspektiver på organisationer. Dvs. organisationer som struktur, kultur og processer. De studerende skal opnå et godt kendskab til de organisatoriske forhold, fx når organisationen er udsat for forandringer, herunder kunne analysere forskellige, organisatoriske magtforhold samt lederroller. Faget giver således de studerende et godt grundlag for at arbejde med studiets øvrige fag og fagområder.

 

Indhold

 • Undervisningen i faget har til hensigt at bibringe de studerende en opfattelse af, at organisationer med fordel kan ses fra flere perspektiver og udfra flere typer af organisationsanalyser, hvor valg af perspektiv og analyse bl.a. afhænger af konkrete forhold i organisationen og dens omgivelser.
 • Hensigten med faget er at give de studerende nogle "værktøjer" i form af forskellige forståelsesrammer, så de på kreativ og konstruktiv vis kan indgå i organisatoriske og ledelsesmæssige processer, der finder sted i organisationerne.
 • Faget gør brug af både dialogforelæsninger og case-/fremlæggelsesopgaver. Ved case-/fremlæggelsesopgaver evalueres de studerende både på indholdet af deres præsentation samt på deres formidling heraf.
Undervisningsformer
30 lektioner
Yderligere oplysninger
Undervisningstidspunkt: Se skemaet på e-Campus
Foreløbig litteratur

• Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik: ”Hvordan organisationer fungerer – Indføring i organisation og ledelse”, Hans Reitzels Forlag, 2. udgave, 2008
• Lindkvist, Lars m.fl.: ”Virksomhedsledelse i Danmark – Cases fra private og offentlige virksomheder”, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1998
• Kompendium til Organisation og Ledelse, PEØ/CBS, Academic Books, 2013

Sidst opdateret den 19-06-2014