English   Danish

2014/2015  DIP-DOPLV1061U  Business Transformation Strategies

English Title
Business Transformation Strategies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ØP)
Kursusansvarlig
 • Peter Beyer - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 01-04-2014
Læringsmål
Viden
•Faget bibringer de studerende en forskningsbaseret viden om teorier og metoder til effektivisering af organisationer gennem redesign af deres forretningsprocesser. Dette sker i praksis via processer og værktøjer såsom Business Transformation, Collaborative Engineering, Reengineering og Lean Thinking mv.
•På det praktiske plan skal de studerende kunne forstå og reflektere over teorier, videnskabelige metoder og praksis i forbindelse med redesign og optimering af forretningsgange i specifikke organisatoriske sammenhænge. De studerende skal her have en viden om hvordan IT kan understøtte og facilitere disse processer ligesom de skal være i stand til at reflektere over samspillet imellem virksomhedens overordnede strategier og udviklingen af optimale forretningsmodeller.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
•Anvende fagets videnskabelige modeller og metoder såsom Business Transformation, Collaborative Engineering, Reengineering og Lean mv. til at effektivisere organisationer samt kunne anvende de generelle færdigheder, der knytter sig til faget, til at indgå i arbejdet med at udvikle organisationers forretningsgange, deres kunde- og leverandørrelationer samt deres forretningsmodeller.
•Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger som knytter sig til optimering og redesign af forretningsprocesser af såvel strategisk, taktisk som operationel karakter samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
•Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller omkring innovations- og udviklingsprojekter, der har til formål at indrette og forbedre virksomhedens forretningsprocesser.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
•Håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer omkring optimering og redesign af forretningsgange og arbejdsprocesser i en organisatorisk/​arbejdsmæssig sammenhæng.
 • Kunne indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring ændring af forretningsgange ofte på tværs af eksisterende afdelings- og funktionsstrukturer med en professionel tilgang.
 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring indenfor fagområdet Business Transformation Strategies.
 • Eksamensmål For at opnå karakteren 12 for projektet skal den studerende kunne:
 • Opstille og argumentere for en velafgrænset relevant selvstændig problemformulering
 • Afgrænse besvarelsen således, at projektets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen
 • Skabe en sammenhæng imellem problemformulering, afgrænsning og disposition således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen. Demonstrere kendskab til og anvendelse af relevante begreber, modeller, perspektiver og teorier fra det fag som projektet tager udgangspunkt i
 • Diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri.
 • Skabe sammenhæng imellem valg af teori og empiri, f.eks. ved at teorien anvendes i analysen af empirien
 • Dokumentere og/eller argumentere for analysens påstande i analyse og konklusion
 • Formulere sig i skrift på en saglig og let tilgængelig måde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
1. år af HD-ØP skal være bestået
Prøve/delprøver
Business Transformation Strategies:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen i december. Reeksamen i januar.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Formålet med faget er at sætte de studerende i stand til at deltage i innovations- og udviklingsprojekter der har til formål at ændre virksomhedens forretningsprocesser, IT-systemer og organisationsstrukturer, så de understøtter virksomhedens overordnede forretnings- og forandringsstrategier. Faget er bygget op, så kursisterne sættes i stand til at opnå stærkt forbedrede resultater ved at arbejde bredere med metoder, fremgangsmåder, værktøjer og teknikker som anvendes af de professionelle strategi- og organisationskonsulenter. Kurset kommer bl.a. rundt om metoder til forandringsanalyse, procesinnovation, business engineering, collaborative engineering, værdibaseret ledelse, e-business, procesorientering af virksomheden, resultatforbedring, forandringsledelse og 3 generations IT-ledelse.

 
Indhold

 • Metodeteori til opnåelse af praktiske resultater herunder: ”hvordan laver du et godt skriftligt forlæg"
 • Forbedrede resultater gennem nye samarbejdsformer imellem medarbejdere, ledere, ejere, kunder og leverandører/samarbejdspartnere
 • Moderne og effektive workshopprocesser som værktøj til konfliktløsning, samarbejdsudvikling, visionering og etablering af ledelsesmæssigt fodslag
 • Forandringsanalyse, projektporteføljeudvikling og porteføljestyring
 • Fremgangsmåder og teknikker til design af effektive forretningsprocesser. Fra korte her og nu projekter over proceseffektivisering til egentlig procesinnovation
 • Organisatorisk ændringsledelse.
 • Den procesorienterede virksomhed, Evaluering af procesmodenhed, 
 • Implementering af løsninger i organisationen
 • Nye former for ledelsesprocesser
Undervisningsformer
30 lektioner
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkt: Torsdag 17.10-19.40 i uge 35-41 og 43-45

Foreløbig litteratur
 1. Veje til Fornyelsen, Kristian D. Ambeck & Peter Beyer, Samfundslitteratur, 1999

  Samarbejde mellem organisationer, collaborative engineering; Beyer, Peter; Kim P. Jørgensen; Samfundslitteratur, 2008


  Værdibaseret ledelse 3. udgave, Peter Beyer, Forlaget Thomson, 2006


  The Process Audit; Hammer, Michael, Harvard Business Review; april 2007


  Configuring value for competitive advantage: on chains, shops, and networks; Charles B. Stabell & Øystein D. Fjeldstad; Strategic management Journal, Vol 19 1998

  Actors and structure in is projects: what makes implementation happen; Finn Borum & John K. Christiansen; Scandinavian Journal Management Vol. 9 no. 1 1993

Sidst opdateret den 01-04-2014