English   Danish

2014/2015  DIP-DOPLV1074U  IT Ledelse

English Title
IT Ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ØP)
Kursusansvarlig
  • Mogens Kühn Pedersen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 23-04-2014
Læringsmål
Viden
•Ud fra nyere teori om informationsteknologiens anvendelse i organisationer giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om informationsteknologiens grundlæggende muligheder for at effektivisere virksomheder både i økonomisk, organisatorisk og strategisk henseende. Til dette formål fokuseres på teorier og værktøjer vedr. IT og forretningsprocesser, IT governance, IT arkitektur samt IT business cases.
•På det praktiske plan bliver de studerende i stand til at forstå og reflektere over IT værktøjernes muligheder og begrænsninger i praksis bl.a. ved diskussion af eksempler på anvendelse.

Færdigheder
De studerende skal erhverve færdigheder i at:

•Anvende fagets videnskabelige modeller og metoder til at effektivisere organisationer på såvel det operationelle, det taktiske og det strategiske niveau gennem anvendelse af IT løsninger
•Anvende IT ledelsesfærdigheder til at understøtte og styre en organisations brug af IT.
•Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger som knytter sig til organisationers IT anvendelse samt begrunde og vælge relevante modeller til løsning af organisationens IT behov.
•Formidle faglige problemstillinger og løsninger på IT området for både IT folk og for ikke- specialister.

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
•Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer omkring implementering af IT løsninger i arbejdsmæssige sammenhænge. Evnen hertil baserer sig bl.a. på en veludviklet organisatorisk, strategisk og ledelsesmæssig forståelse af organisationen.
•Eftersom IT projekter ofte går på tværs af funktioner i organisationen lægger IT faget vægt på ikke blot at udvikle de studerendes evne til at gennemføre tværfaglige analyser og tværfaglig problemløsninger, men også at kunne arbejde på tværs af funktioner med en høj grad af faglig professionalisme.
  • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring indenfor IT området, således at de studerende er i stand til at holde sig ajour med udviklingen på IT området.
  • Eksamensmål: Den studerende skal kunne:
  • Forklare fagets centrale modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
  • Anvende disse modeller til analyse og løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
  • Sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Prøve/delprøver
Individuel prøve: IT Ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen i december. Reeksamen i januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Alle - dog ikke elektroniske hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Faget IT ledelse har til formål at bibringe de studerede et kendskab til og en forståelse af organisationers strategiske og ledelsesmæssige styring og anvendelse af IT.
 

Indhold
Faget tager udgangspunkt i hvordan en virksomheds IT behov kan identificeres gennem beskrivelse og analyse af IT behov fra interessentniveau til det operationelle niveau. Endvidere ser vi på organisationers forretningsprocesser og udviklingen af IT strategier, samt på hvordan vi kan udvikle IT løsninger og begrunde deres valg ud fra en benefits model. Dette fører over i en diskussion af IT governance som et udtryk for hvordan ledelsen af IT ressourcer organiseres for at opnå en effektiv anskaffelse og de tilsigtede effekter af en IT løsning. Derfor estimeres og evalueres økonomiske, strategiske og konkurrencemæssige effekter. Vi ser på, hvordan IT kan understøtte og videreudvikle en virksomheds forretningsmodel gennem overvejelser om design af virksomhedens IT arkitektur. Endelig afrundes faget med en diskussion af, hvordan en IT business case kan oprettes og hvordan man arbejder med business cases om IT i praksis.

Undervisningsformer
30 lektioner
Yderligere oplysninger
Undervisningstidspunkt: Onsdag kl. 17-10-19.45 i uge 35-41 og 43-45
Foreløbig litteratur

Tekstbog:

 

  • John Ward & Elizabeth Daniel;  Benefits Management. How to Increase the Business Value of Your IT Projects. 2nd. edition  2012.  Wiley & Sons. UK. ISBN 978-1-119-99326-1 (hbk) 
men findes også som e-book ISBN 978-1- 18-38158-8 (ebk) (refereret som W&D).   
  • Morten Hertzum & Carsten Jørgensen (eds.) SourceIT. Balancing Sourcing and Innovation in Information Systems Development. Tapir Academic Press, Trondheim 2011. ISBN 978-82-519-2758-1
Sidst opdateret den 23-04-2014