English   Danish

2014/2015  DIP-DOPLV1117U  Neuropsykologi - ledelse, udvikling og innovation

English Title
Neuropsykologi - ledelse, udvikling og innovation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ØP)
Kursusansvarlig
 • Alex Bo Fonnesbech - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 23-04-2014
Læringsmål
Viden
- Ud fra nyere teori om ledelsespsykologi og hjerneforskning (neuroscience) giver faget de studerende en forskningsbaseret viden om teorier, metoder og praksis indenfor feltet. De studerende bibringes bl.a. viden om dynamiske-, kognitive-, sociale processer samt om koordinerings- og styringsprocesser.

- På det praktiske plan sættes de studerende i stand til at forstå og reflektere over en lang række modeller og værktøjers anvendelse i organisationer samt på gruppe- og individniveau.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:

- Anvende metoder og teorier indenfor området til bl.a. at forstå og deltage i processer omkring problemløsning, læring, arbejdstilrettelægning, coaching, videnskabelse, organisatorisk forandring, holdningsbearbejdelse, forhandlinger og konflikthåndtering mv.

- Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger med udgangspunkt i en ledelsespsykologisk tilgang samt kunne begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.

- Formidle problemstillinger og løsningsmodeller indenfor det ledelsespsykologiske område til både fagfæller og ikke-specialister.
 • Kompetencer. De studerendes centrale kompetencer består i at kunne: - Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i både studie- og arbejdssammenhæng ud fra den teoretiske og metodemæssige indsigt i psykologiske, hjernemæssige og sociale processer som de studerende erhverver i faget.
 • - Udvikle indsigt i egne styrker og begrænsninger samt i mulighederne for at udvikle givende relationer til andre og herigennem bidrage til organisationens overordnede effektivitet. - Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer gennem den selvindsigt som faget giver.
 • Eksamensmål: For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:
 • Forklare fagets centrale modeller og teorier, som anført i fagbeskrivelsen.
 • Anvende disse modeller til analyse og/eller finde løsninger på empiriske/praktiske problemstillinger med udgangspunkt i virksomhedseksempler og/eller cases.
 • Sammenligne fagets forskellige teorier og modeller med henblik på at diskutere deres styrker og svagheder.
Prøve/delprøver
Neuropsykologi - ledelse, udvikling og innovation:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin, Ordinær eksamen i december. Reeksamen i januar.
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Alle - dog ikke elektroniske hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Faget manifesterer sig som fundamentet for varig forretningsudvikling ved en indføring i grundbegreber og forskningsresultater fra psykologien, hjerne-forskningen (neuroscience) og andre studier af det menneskelige sind med henblik på at give deltagerne muligheden for at:
 

 • Opnår større indsigt i sig selv som menneske,
 • styrke egen rolle som leder/medarbejder med fokus på ledelse, udvikling og innovation, samt
 • styrke virksomhedens/organisationens effektivitet og konkurrenceevne.

Faget har til formål at udvikle de studerende til bedre at møde og håndtere de udfordringer, der eksisterer i dagens og morgendagens organisationer, herunder:

 • at anvende psykologiens og hjerneforskningens grundbegreber m.m. i et ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv
 • at styrke egen formåen til at opnå succes
 • at styrke lederskabsrollen og forstærke evnen/viljen til at motivere sig selv og sine omgivelser
 • at kunne tiltrække, fastholde og udvikle humankapitalen.
 • at initiere og fastholde organisatorisk læring
 • at sikre de rette forhold, værktøjer og processer for at være innovativ og kreativ både for de enkelte individer, grupper og organisationen som helhed
 • at kunne fastholde og udvikle organisationskulturen
 • at sikre succesrige forandringer - eksempelvis ved ny strukturer, styringsværktøjer, eller forretningsprocesser
 • at kunne bidrage til bedre strategiprocesser og strategier for virksomheder og organisationer 

Indhold
Faget er ambitiøst og krævende – ikke bare i omfanget af pensum, men også ved at skulle forholde sig til de mange forskellige ståsteder
Faget giver en grundig indføring i moderne organisations- og ledelsespsykologi, samt hjerneforskning (neuroscience). Der lægges desuden vægt på at give de studerende indsigt i egen og andre menneskers personlighed og adfærd hvilket bl.a. omfatter:
 
- Dynamiske processer (motivation, emotioner, personlighed)


- Kognitive processer (perception, beslutninger, læring og problemløsning, samt kreativitet og innovation)


- Sociale processer (holdninger og jobtilfredshed, gruppepsykologi, værdier, organisationskultur og lederetik)


- Koordinerings- og styringsprocesser (kommunikation, ledelse og samspil, fra mellemledelse til topledelse)
 

Faget er organiseret som en læringsproces, hvor de studerende er en del af både en fælles og en individuel proces, hvor de bærende elementer er dialog, aktiviteter, refleksion, fordybelse, samt praktisk applicering. De enkelte lektioner understøttes af cases, personlige erfaringer og forskellige typer af audiovisuelle indslag.

For at optimere indlæringen forventes det, at deltagerne aflevere 150-300 ords refleksioner over hele eller dele af en modul, og det skal være underviseren i hænde før næste moduls gennemførelse.

Undervisningsformer
30 lektioner fordelt over 10 moduler
Yderligere oplysninger
Undervisningstidspunkt: Tirsdag kl. 17.10-19.45 i uge 35-41 og 43-45
Foreløbig litteratur

Faget er krævende – både i henhold til at arbejde inden for nye paradigmer, men også i forhold til pensum. Faget har tre grundbøger:
 
- Det ene omdrejningspunktet vil være bogen ”Psykologi i organisation og ledelse” af Geir og Astrid Kaufmann. Den giver en bred og grundig indføring i moderne organisations- og ledelsespsykologi. Der lægges desuden vægt på at give læseren en øget indsigt i egen og andre menneskers psykologi.

 

-Det andet omdrejningspunkt er ” Brain Rules” af John Medina. Denne bog præcisere, hvorledes vi bør tage hensyn til, hvad vores hjerne kan og ikke kan. De 12 principper eller regler give indblik i, hvorledes vi sikre, at vi overlever og stortrives på arbejde, hjemme og i skolen. Disse principper vil indgå sammen med den grundlæggende indsigt fra ”Psykologi i organisation og ledelse” i alle emnerne i faget for at understøtte og udbygge.

 
-Det tredje omdrejningspunkt vil være bogen ”Your Brain at Work” af David Rock. Den giver ud fra et hjerneforskningsmæssigt grundlag en supplerende og komplementerende hjælp til at styrke egen og andres performance på arbejdspladsen – både ud fra lederens og medarbejderens vinkel.

 
Herudover vil der være et kompendium med supplerende og anderledes tilgange til bøgernes indfaldsvinkler.
 

Sidst opdateret den 23-04-2014