English   Danish

2014/2015  DIP-DOPLV1118U  Performance management

English Title
Performance management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ØP)
Kursusansvarlig
  • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 23-04-2014
Læringsmål
Viden
På det teoretiske område udvikles de studerendes viden, så de kan analysere performance management problemer

Færdigheder
På det praktiske niveau udvikles de studerendes færdigheder, så de bedre vil være i stand til at løse praktiske problemstillinger.

Kompetencer
De studerendes kompetencer udvikles i retning af at kunne kombinere teori og praksis i form af at belyse komplekse performance management og komme med løsningsforslag.

Eksamensmål: For at opnå karakteren 12 for projektet skal den studerende kunne:
  • Opstille og argumentere for en velafgrænset relevant selvstændig problemformulering
  • Afgrænse besvarelsen således, at projektets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen
  • Skabe en sammenhæng imellem problemformulering, afgrænsning og disposition således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
  • Demonstrere kendskab til og anvendelse af relevante begreber, modeller, perspektiver og teorier fra det fag som projektet tager udgangspunkt i.
  • Diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri.
  • Skabe sammenhæng imellem valg af teori og empiri, f.eks. ved at teorien anvendes i analysen af empirien.
  • Dokumentere og/eller argumentere for analysens påstande i analyse og konklusion.
  • Formulere sig i skrift på en saglig og let tilgængelig måde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
1. år af HD-ØP skal være bestået
Prøve/delprøver
Performance management:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen i december. Reeksamen i januar.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Faget er til dels et progressionsfag til økonomistyringsfaget fra 1. semester, men med et større fokus på non-finansielle målinger og de motivationsmæssige aspekter ved at ’lede gennem tal’ og incitamenter. Formålet med faget er at udvikle de studerendes syn på de udfordringer, der opstår i forbindelse med at udvikle performance management systemer.

Indhold
Faget er bygget op omkring 3 overordnede temaer:

- Præstationsmålingssystemer: Her sættes vægt på udviklingen af især ikke-finansielle målesystemer (for eksempel BSC). Med udgangspunkt i spilteorien og cases fra praksis illustreres en række styringsmæssige udfordringer med at designe og bruge præstationsmålingssystemer til at implementere organisationers målsætninger.
 
- Subjektive evalueringer: De fleste performance management systemer gør brug af en stor del af ledernes vurdering, når de ansattes præstationer evaluereres. Fordele og ulemper ved subjektive evalueringer gennemgås.
 
- Performance management: psykologiske og kulturelle forhold: Præstationsmålingssystemer kan ikke implementeres succesfuldt, hvis der ikke i implementeringen medtænkes, hvordan de ansatte modtager denne måde at lede på. I dette tema fokuseres især på de ansattes indre motivation og, hvordan præstationsmålingssystemer relateres til virksomhedens kultur.
 
Undervisningen vil være baseret på dialogundervisning, præsentation af cases, oplæg fra praksis og summeøvelser.
 

Undervisningsformer
30 lektioner
Yderligere oplysninger
Undervisningstidspunkt: Fredag kl. 8:00-13:20 i uge 35, 37, 39, 40 og 44
Foreløbig litteratur

Diverse artikler

Sidst opdateret den 23-04-2014