English   Danish

2014/2015  DIP-DORGU1017U  HD i Organisation og Ledelse – dynamikker og dilemmaer

English Title
HD i Organisation og Ledelse – dynamikker og dilemmaer

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende læringsmål:

• Den studerende skal gennemføre og begrunde datagenerering i forhold til et identificeret og afgrænset organisatorisk/​ledelsesmæssig problem. Den studerende skal foretage et begrundet til- og fravalg af teori indenfor fagets pensum med henblik på at analysere et empirisk materiale med særligt fokus på forskellige aktørers positioner, perspektiv, og handlerum.
• Den studerende skal med udgangspunkt i teori kunne konstruere nye handlemuligheder i forhold til det valgte problem.
• Den studerende skal kritisk reflektere over teoriers anvendelighed til at analysere den valgte problemstilling og til at udpege nye handleveje.
• Den studerende skal reflektere over egen rolle/position i forhold til det valgte problem og i undersøgelsen heraf.
• Den studerende skal formulere sig på en sproglig korrekt, klar og sammenhængende måde.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
På 2. modul er der 1 obligatorisk hjemmeopgave, som skal godkendes. Formålet med hjemmeopgaven er at træne de studerende i at:

• identificere organisatoriske problemer
• stille operationaliserbare undersøgelsesspørgsmål
• udpege og benytte teori som ressource i en analyse
• anvende metodiske teknikker til dataindsamling
• helt overordnet lære de studerende hvad det vil sige at analysere organisatoriske problemstillinger


Hjemmeopgaven udarbejdes individuelt.
Prøve/delprøver
Individuel prøve:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Bestemmelser for syge-/omprøve er det samme som ved den ordinære eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul bygger videre på det faglige fundament den studerende har erhvervet sig i grundmodulet og går i dybden med enkelte elementer/problemstillinger herfra såvel som med et antal nye. Mens undervisningen i grundmodulet fokuserer på en organisatorisk virkelighed, som antages at være præget af velordnede strukturer og styrbarhed, er formålet med undervisningen i dette fag (og i specialiseringsvalgfagene) gradvist at problematisere denne tankegang eller antagelse og fokusere på de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer der er, når den organisatoriske virkelighed beskrives som vanskeligt styrbar, omskiftelig og kaotisk.

Formålet med dette modul er at bibringe deltagerne forskningsbaseret viden om og forståelse for de organisatoriske processers dynamik og betydning for forretningsudvikling, samt for de ledelsesmæssige dilemmaer knyttet hertil. Modulet søger at give deltagerne en holistisk forståelse af, hvordan virksomheders overordnede og langsigtede styring og udvikling finder sted i en verden kendetegnet ved kompleksitet, tvetydighed og usikkerhed.


Sigtet med modulet er at sikre en faglige progression med hensyn til anvendt teori, metoder, og analytisk dybde.

Som grundlag for udvikling af deltagernes generelle og specifikke kompetencer indgår følgende problemstillinger:
 

 • Magt og konflikt, som eksisterer i enhver organisatorisk praksis og har betydning for samarbejde og ledelsesudøvelse. Der fokuseres på horisontal og vertikal magtudøvelse, synlig såvel som skjult magtudøvelse, og på hvordan man ledelsesmæssigt kan arbejde med at forstå og udfordre eksisterende konflikter på konstruktiv vis.
 • Kommunikative processer i organisation: hvor der arbejdes med intern og ekstern kommunikation, dialog og massekommunikation, kommunikationsmedier samt ledelse af og via kommunikation. De studerende præsenteres for forskellige kommunikationsteorier med det formål, at de udvikler forståelse for de forskellige teoriers stærke sider såvel som deres begrænsninger.
 • Organisationsudvikling: De studerende introduceres for en række forskellige ændringsmodeller og ændringsværktøjer samt for flere teoretiske bidrag, der kan forklare, hvorfor ændringerne ikke gennemføres som planlagt. Holdnings- og værdimæssige aspekter ved ændringsstrategier inddrages også.
 • Strategisk ledelse, hvor de studerende tilvejebringes indsigt i såvel basale som mere avancerede tankegange og analysemodeller, der kan bruges til at forstå organisationers strategi og strategiarbejdets karakter.


På 2. modul er der 1 obligatorisk hjemmeopgave, som skal godkendes. Formålet med hjemmeopgaven er at træne de studerende i at:
 

 • identificere organisatoriske problemer
 • stille operationaliserbare undersøgelsesspørgsmål
 • udpege og benytte teori som ressource i en analyse
 • anvende metodiske teknikker til dataindsamling
 • helt overordnet lære de studerende hvad det vil sige at analysere organisatoriske problemstillinger


Hjemmeopgaven udarbejdes individuelt.  
 

Undervisningsformer
De undervisningsformer, der anvendes til at formidle det faglige indhold, teoretisk såvel som praktisk, omfatter: oversigtsforelæsninger, mindre (diskussions)opgaver i timerne, case undervisning såvel som deltager-fremlæggelser, der kan eksemplificere hvorledes fagets problemstillinger udspiller sig i egne organisationer. Hertil kommer at deltagerne skal levere en obligatorisk hjemmeopgave, som løses i perioden mellem fagets worksop-dage.

Oversigtsforelæsninger giver overblik over teorien, mens de øvrige undervisningsformer skærper deltagernes evner til selv at arbejde med stoffet, både i forbindelse med andres og egen virksomhed. Undervisningen er tilrettelagt således, at det forventes at deltagerne har gjort sig bekendt med stoffet på forhånd.
Yderligere oplysninger

Undervisningen foregår fredag og lørdag i uge 2, 6, 10 og 15.

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Ralph D. Stacey (2010). Strategic Management and Organizational Dynamics, 6. udgave. Prentice Hall. 

Weick, Karl (1995): Sensemaking in Organizations. Sage Publications, ISBN 9780803971776.


Borum , Finn (1995). Strategier for organisationsændringer, 1. udgave. Handelshøjskolens forlag.

Madsen, Benedicte (2000). Dialog og gensidig forståelse - Om klar kommunikation i organisationer. Dafola Forlag.


Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel (2008). Strategy Safari - A Guided Tour Through The Wilds Of Strategic Management, 2. udgave. Prentice Hall. 
 
Christensen, Søren & Jensen, Poul-Erik Daugaard (2008).Kontrol i det stille, 3. udgave. Forlaget Samfundslitteratur 2008.

Yukl, G. (2012). Leadershipinorganizations(8thed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 

Sidst opdateret den 19-06-2014