English   Danish

2014/2015  DIP-DORGU1019U  Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling

English Title
Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 35
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 08-07-2014
Læringsmål
Efter aktiv deltagelse i specialiseringsvalgfaget ”Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling” vil den studerende have viden om teori, metoder og praksis vedrørende strategi og organisationsforandringer, strategiske processer, meningsskabelse og læring, kompleks responssive processer og emergens. Den studerende forventes at kunne:

• Identificere, sammenligne, kombinere og udnytte fagområdets begreber, modeller og teorier med henblik på analyse og løsning af organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i forbindelse med virksomhedens strategiske udvikling

• Iværksætte undersøgelser af konkrete problemstillinger inden for området, herunder formulere krav til data og datageneringsmetoder

• Anvende empiriske data og resultater i analyser af disse problemstillinger og på baggrund heraf vurdere behovet for at iværksætte organisatoriske og/eller ledelsesmæssige forandringer

• Vurdere eget og andres arbejde og påpege begrænsninger i såvel analyser som anbefalinger

• Forholde sig kritisk til de anvendte teorier, det empiriske materiales kvalitet samt til anvendelse af alternative teorier/modeller, herunder kunne argumentere for eventuel påvirkning af og forbehold for de fremkomne analyser og konklusioner.

Faget fokuserer på strategisk ledelse i en kompleks og turbulent verden, præget af usikkerhed og tvetydighed. Der ses nærmere på hvorledes organisationers handlings- og beslutningsgrundlag etableres/udvikles, på gennemførelsen af strategianalyser, strategiske beslutninger, strategisk implementering, udviklingen af ’strategiske værksteder’ og anvendelsen af andre former for ledelsesværktøjer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning for at kunne påbegynde 3. semester, at 1. og 2. semester er bestået.
Prøve/delprøver
Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Projektet udarbejdes i grupper af min. 2 og max. 5 studerende, men eksamen er individuel
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 2
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Bestemmelser for syge-/omprøve er det samme som ved den ordinære eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med ”Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling” er at:

  • Sikre en faglig progression ved at supplere og udbygge det fællesfaglige grundlag vedrørende organisation og ledelse fra undervisningen i 1. og 2. semester med undervisning, der går i dybden med, hvorledes virksomhedens strategiske udvikling er knyttet til ledelsens forståelse for og arbejde med interne og eksterne strategiprocesser.
  • Give den studerende mulighed for at specialisere sig inden for et område inden for organisation og ledelse, som har den studerendes særlige interesse
  • Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrke
  • Understøtte den studerende i det videre arbejde på 4. semester med afgangsprojektet.
Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, rollespil eller simuleringer samt præsentation/​diskussion af konkrete problemstillinger fra deltagernes og eventuelle gæsters virksomheder. Mini-projektarbejdet organiseres som et action-learning projekt.
Yderligere oplysninger

Undervisningen foregår fredag og lørdag i uge 35, 39, 43 og 47.

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Aaker, David A. , & McLoughlin, Damien (2010). Strategic Market Management - Global Perspectives. 1. Udgave.John Wiley & Sons.  ISBN: 9780470689752 .

Høier, Mille Obel; Hersted Lone og Laustsen, Louise (2011): Kreativ procesledelse, Dansk Psykologisk Forlag A/S, ISBN: 9788777066337

Kotter; John & Rathgeber, Holger (2007): Isbjerget smelter, JP/Politikens Hus, ISBN: 9788776921347

Mintzberg, Henry (2009). Managing. New York: Free Press. ISBN: 9780273745624  (findes også på dansk: MINTZBERG OM LEDELSE, Henry Mintzberg L&R Forlag)

Poulfelt, Flemming og Holst-Mikkelsen, Mark (2008): Strategi med mening, L&R Business, ISBN: 9788776641368

Stacey, Ralph D. (2010). Strategic Management and Organizational Dynamics, 6. udgave. Prentice Hall.  ISBN 9780273725596.

Weick, Karl (1995): Sensemaking in Organizations, Sage Publications, ISBN 9780 8039 71776.
 

Sidst opdateret den 08-07-2014