English   Danish

2014/2015  DIP-DORGV1031U  At lede i praksis

English Title
At lede i praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
 • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 28-04-2014
Læringsmål
Deltagerne vil igennem faget:
 • Få en forståelse for de relationelle og kontekstuelle forholds betydning for at kunne udøve ledelse
 • Få et overblik over forskellige former for ledelsesteorier
 • Kunne forholde sig kritisk til de forskellige former for ledelsesteorier og sammenligne styrker og svagheder
 • Kunne anvende aktuelle ledelsesteorier og demonstrere behændighed i anvendelsen heraf i relation til ledelsesopgaver fra egen hverdag
Forudsætninger for at deltage i kurset
Dette valgfag udbydes KUN til de HD-O studerende
Prøve/delprøver
At lede i praksis:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Bestemmelser for syge-/omprøve er det samme som ved den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets perspektiv er, at se ledelse som en relationel og situeret praksis. Formålet er derfor, at de studerende skal lære om aktuelle teorier om ledelse, og udvikle egne evner til at bruge teorier for at reflektere over (egne) praktiske ledelsesudfordringer og for at finde nye handlemuligheder i disse. Endvidere er fagets formål, at de studerende udvikler evner at praktisk handle i sådanne situationer ved at ressourcer for handling identificeres og handlestrategier formuleres. De studerende arbejder i faget med sin egen ledelsesrolle, hvilket indebærer at det primært er orienteret imod studerende som har en form for ledelsesansvar (med eller uden personaleansvar).
 
Undervisningen vil bl.a. behandle hvilke roller ledere kan have; de relationelle dynamikker, der udspiller sig i organisationer; det værdimæssige grundlag for ledelse, mv.
Undervisningen vil være baseret på dialog-baseret forelæsninger og en række øvelser, der fokuserer på personlige ledelsesudfordringer i de studerendes egen hverdag.
 

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor case-undervisning kombineres med de studerendes erfaringer og det teoretiske stof.
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter:

 • Fredag den 22. august 2014 kl. 8.00 til 16.00
 • Lørdag den 13. september 2014 kl. 9.00 til 15.00
 • Fredag den 10. oktober 2014 kl. 8.00 til 16.00
 • Lørdag den 8. november 2014 kl. 9.00 til 15.00


HD(O) administrationen
Kilevej 14 A, 4. sal
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

Foreløbig litteratur
Bøger
Helth, Paula (2009). Lederskabelse. Samfundslitteratur
Western, S. (2007). Leadership: A critical text. London: Sage.
 
Artikler
DeRue, D. S., & Ashford, S. J. (2010). Who will lead and who will follow? A social process of leadership identity construction in organizations. Academy of Management Review, 35(4), 627–647.
 
Fletcher, J. K., & Käufer, K. H. (2003). Shared leadership. Paradox and possibility. I C. L. Pearce & J. A. Conger (Reds), Shared leadership. Reframing the hos and whys of leadership (ss 21–47). Thousand Oaks, CA: Sage.
 
Krantz, J., & Maltz, M. (1997). A framework for consulting to role. Consulting Psychology Journal, 49(2), 137–151.
Menidl, James R., Ehrlich, Sanford B., & Dukerich, Janet M. (1985). The romance of leadership. Administrative Science Quarterly, 30 (1), 78-102.
 
Pye, A. (2005). Leadership and Organizing: Sensemaking in action. Leadership, 1(1), 31–50.
Sidst opdateret den 28-04-2014