English   Danish

2014/2015  DIP-DORGV1034U  Økonomisk psykologi

English Title
Økonomisk psykologi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 28-04-2014
Læringsmål
Hvor det i traditionelle økonomiske modeller antages, at beslutningstagere handler fuldstændig logisk og ikke er underlagt nogen knaphed på beslutningskompetencer, idet de forudsættes at kunne maksimere deres nytte, profit, mm. så antager økonomiske psykologer at beslutningstagere vil være begrænset rationelle og derfor ofte træffer fejlagtige beslutninger. Således skal vi i faget økonomisk psykologi nærmere bl.a. diskutere psykologen Amos Tversky og Daniel Kahnemans lange række af eksperimenter, hvor de viser, at faktiske personer ofte træffer beslutninger, som afviger systematisk fra økonomernes ”rationalitets-norm”. Og vi skal se nærmere på, hvorledes en række konkrete beslutninger i virksomheder let påvirkes af sådanne biasses.

De studerende skal kunne udvælge, kombinere og integrere relevante begreber, modeller og teorier med henblik på identificering og analyse af organisatoriske, strategiske og ledelsesmæssige problemstillinger. Endvidere skal de studerende kunne argumentere for eventuel påvirkning af og forbehold for de fremkomne analyser og konklusioner samt kunne give løsningsforslag til, hvordan virksomheder kan reducere risikoen for fejlaktige beslutninger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Dette valgfag udbydes til alle HD studerende
Prøve/delprøver
Økonomisk psykologi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
20. minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt miniprojekt, maks. 15 sider, som udarbejdes i grupper af 3-4 studerende i hver gruppe.
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar, Uge 49
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Bestemmelser for syge-/omprøve er det samme som ved den ordinære eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, eksperimenter samt konkrete problemstillinger fra deltagernes virksomheder. E-learning med eksperimenter, video og kommuniktion vil også være en væsentlig del af undervisningen. Det faglige indhold er opdelt i 4 teamer:
 
Tema 1: Virksomhedens organisationsbiografi
 
- Hvordan økonomiske beslutninger påvirkes af psykologiske faktorer – introduktiontil Kahneman & Tversky’s psykologiske beslutningsteori
- Iværksættere vs. professionelle ledere som beslutningstagere
- Økonomiske og psykologiske perspektiver på, hvorfor virksomheder imiterer hinanden
 
Tema 2: Virksomhedens grænser for størrelse og vækst
 
- Dual proces-teorien som adfærdsmæssigt grundlag for virksomhedsteori
- Hybris og nemesis i forbindelse med fusioner og  virksomhedsopkøb
- Strategiske ”commitments” som troværdige løfter og trusler i økonomiske forhandlinger
 
Tema 3: Virksomhedens ejerstruktur, ledelse og styring
 
- Corporate governance I økonomisk og psykologisk belysning
- Om ansættelseskontrakten I et økonomisk psykologisk perspektiv
 
Tema 4: Virksomhedens strategi og identitet
 
- Begrænset viljestyrke og selvkontrolmodeller
- Selvkontrol, identitet og strategisk dissonans på  individ- og virksomhedsplan
- Om adfærdsøkonomi og neuroøkonomi- Er økonomi ved at blive ”hård” videnskab?
Undervisningsformer
Undervisningen er baseret på dialogforelæsninger og case-diskussioner, hvor de anvendte teoretiske tilgange eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, eksperimenter samt konkrete problemstillinger fra deltagernes virksomheder. E-learning med eksperimenter, video og kommuniktion vil også være en væsentlig del af undervisningen.
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter:

- Fredag den 5. september 2014 kl. 8.00 til 16.00

- Lørdag den 13. september 2014 kl. 9.00 til 15.00
- Fredag den 10. oktober 2014 kl. 8.00 til 16.00

- Lørdag den 8. november 2014 kl. 9.00 til 15.00


Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold. Hvis der er for mange tilmeldinger, prioriteres de studerende på HD i Organisation og ledelse først.

Sidst opdateret den 28-04-2014