English   Danish

2014/2015  DIP-DREGO1041U  Strategisk Ledelse

English Title
Strategic Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
  • Stig Hartmann - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Birgite Skov
bs.acc@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 24-06-2014
Læringsmål
Fagets mål.
Ideen med faget er, at give de studerende en introduktion til fagområderne strategi og strategisk analyse, udvikling, implementering og ledelse ved at se på klassiske og nyere strategibegreber, modeller og perspektiver. De studerende får indsigt i nogle af de overvejelser, problemstillinger og krydspres, som topledelsen er konfronteret med, når den arbejder med organisationers overordnede og langsigtede udvikling.

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:
  • Beskrive og forklare fagets begreber, modeller, processer og perspektiver
  • Anvende fagets begreber, modeller, processer og perspektiver til at identificere strategiske problemer og fremkomme med løsninger herpå
  • Diskuterer muligheder og begrænsninger ved fagets begreber,modeller og processer bl.a. ud fra fagets perspektiver
Prøve/delprøver
Strategisk ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar, Ordinær prøve: Uge 1-2
Syge- omprøve: Uge 8
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Der formuleres ca. 25 eksamenstemaer, som dækker hele pensum og som offentliggøres for de studerende før eksamen. For hvert tema bedes de studerende beskrive og forklare en model/begreb, anvende dette på en konkret case fra pensum samt vurderer modellen/begrebets muligheder og begrænsninger.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold
Ideen med et strategifag på HD studiet i Regnskabsvæsen er, at skabe et kvalitativt systematisk analytisk grundlag for evaluering af virksomheders og branchers indtjeningspotentiale og forretningsricisi. Udgangspunktet er, at en væsentlig del af en virksomhedens økonomiske værdiskabelse og forretningsrisici hænger sammen med virksomhedens positionering i markedet, dens udvikling af ressourcer og kompetencer samt dens koncern-, konkurrence- og vækststrategier. I tilknytning hertil er det også centralt at kunne vurdere ledelsers evner til at eksekvere virksomheders strategier og dens evne til at samarbejde med nøgleinteressenter.

En kvalitativ strategisk analyse af virksomhedens indtjeningspotentiale og forretningsrisici antages endvidere, at ligge forud for udarbejdelse af virksomheders budgetter og estimering af virksomheders fremtidige cash flow strømme. Tilsvarende antages disse strategiske analyser i samspil med bl.a. virksomheders eksterne regnskabsrapporter også at kunne fungere som grundlag for evaluering af virksomheders kreditværdighed, aktiekursudvikling samt af deres fortsatte drift og forretningsprocesser. Strategifaget antages herved at have en relevans for både dem der udarbejder regnskaber og budgetter, for kreditgivere og aktieanalyttikere samt for revisorer.

Faget lægger ud med at se på en række grundbegreber såsom virksomheders mission, vision og strategi samt sondringen imellem strategi på Corporate Level og Strategic Business Unit Level. I tilknytning hertil præsenteres en række overordnede perspektiver (linser) på strategi og organisation.

Dernæst præsenteres en række teknikker til strategisk analyse af virksomhedens omgivelser, interne forhold samt dens kulturelle og politiske kontekst. Omkring omgivelserne kommer vi bl.a. ind på brugen af PESTEL analysen, scenarier, Five Forces modellen, Strategic Group, Produktlivscyklusmodellen og Strategic Canvas. For så vidt angår bedømmelse af virksomhedens interne forhold ser vi bl.a. på dens ressourcer og kompetencer og værdien heraf samt på virksomhedens værdikæde mv. Desuden til bedømmelse af virksomhedens politiske og kulturelle kontekst vil vi se på Corporate Governance, interessentanalyse modellen, forretningsektik og på The Cultural Web modellen.

Herefter ser vi på udvikling af konkurrence-, koncern- og vækststrategier samt på strategier for internationalisering og for innovation. Omkring konkurrencestrategier vil vi bl.a. se på omkostningslederstrategier, differentieringsstrategier, fokusstrategier og hybride strategier og vi vil også se på konkurrencebegrebet Lock-in samt på betydningen af hyperkonkurrence. Endvidere ser vi på forskellige måder hvorpå koncernledelser kan bibringe aktionærerne og datterselskaber værdi gennem bl.a. proteføljestyring, synergiskabelse og kompetenceoverføring. Endelig diskuterer vi også forskellige typer af porteføljestyringsmodeller. Herefter vil vi se på muligheder for at udvikle internationale strategier samt på udviklingen af strategier for innovation og entrepreneurship. For så vidt angår vækststrategier vil vi se på forskellige vækstformer såsom organisk vækst, strategiske alliancer og opkøb & fusion. Endelig vil vi omkring strategiudvikling også se på, hvordan vi kan evaluere udviklede strategier udfra begreberne Suitability, Acceptability og Feasibility.

Den sidste del af kurset vil fokuse på, hvordan strategier kan implemeteres gennem bl.a. valg af organisationsdesign, funktionsdesign og via ledelse af forandringer. Først ser vi på hvordan strategier udvikler sig i forskellige typer af organisationer og kontekster. Dernæst ser vi på hvordan forskellige organisationsstrukturer og ledelsesprocesser kan understøtte og faciliteter forskellige typer af strategier. Dernæst vil vi diskutere, hvordan en ledelse kan diagnostisere en virksomheds forandringsbehov og parathed samt hvorledes den kan tilrettelægge en sådan forandringsproces bl.a. via valg af ledelsesstil og ledelsesrole mv. Afsluttende vil vi se på, hvordan strategier og herunder se på hvilken rolle forskellige agenter kan have i strategiarbejdet.

Undervisningsformer
Faget består af 10 undervisningsgange af 3 x 45 minutters varighed på små hold. Hver lektion er centreret om et til to kapitler i strategilærebogen og en tilhørende cases. Der vil blive vekslet imellem overbliksforelæsning, klassedialog, gruppearbejde, studenterpræsentationer, øvelser, arbejde med cases og plenumdiskussioner. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.

Undervejs i forløbet gives der udover undervisningen på de små hold 3 storholdsforelæsninger af hver 2 x 45 minutters varighed m.h.p. at tilvejebringe et overblik over faget.
Yderligere oplysninger

Undervisningen finder sted fra uge 44-50.

Hverdagshold: tirsdage og torsdage kl. 17.10-20.40
Weekendhold: lørdage kl. 9.00-14.00

Foreløbig litteratur

"Exploring Strategy - Text only - Tenth Edition", Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Duncan Angwin & Patrick Regnér, Prentice Hall, Financial Time, Pearson Education, 2014.(I det følgende benævnt JSW)
 

Sidst opdateret den 24-06-2014