English   Danish

2014/2015  DIP-DREGO1044U  Afgangsprojekt

English Title
Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
  • Michael Andersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Birgitte Skov
bs.acc@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 24-06-2014
Læringsmål
Viden.

• Den studerende skal have indgående viden om det problemfelt, som afgangsprojektet behandler, og viden i bredere dele end det behandlede problemfelt.

Færdigheder:
Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:

• Opstille en operationel problemstilling inden for studiets genstandsfelt.

• At argumentere for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.

• At vurdere anvendeligheden af projektets resultater og konklusioner.

Kompetencer:
Den studerendes centrale kompetencer består i at kunne:

• Forholde sig kritisk over for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.

• Formidle og kommunikere afgangsprojektets problemstillinger og resultater på en forståelig måde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
For at kunne skrive afgangsprojekt skal de/den studerende have aflagt prøve i fagene Eksternt regnskab, Strategisk ledelse, Økonomistyring, Skat og valgfag (men ikke nødvendigvis have bestået).
Prøve/delprøver
Afgangsprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 2 studerende
Vedr. Varighed:

Ved 1 studerende: 45 min. mundtlig eksamination inkl. votering.
Ved 2 studerende: 60 min. mundtlig eksamination med begge studerende inkl. votering.

Under særlige omstændigheder kan der søges dispensation til at afvikle den mundtlige eksamination individuelt selv om projektet er udarbejdet i en gruppe.
Omfang af skriftligt produkt Max. 60 sider
Afgangsprojektet udarbejdes af 1-2 studerende og må max. være på 80 sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag.

Formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægter tungest.
Opgavetype HD 2. del afgangsprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni og Maj/juni, Mundtlig eksamen i uge 24 og 25
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Afgangsprojektet skal være problemorienteret og emnet skal være selvstændigt formuleret af de/den studerende. Studerende skal demonstrere beherskelse af fagenes teorier og metoder og være i stand til at konstruere og fremlægge praktisk anvendelige løsninger i form af anvisninger og konklusioner på problemstillingen
Undervisningsformer
Vejledning
Yderligere oplysninger
Afleveringsfrist senest 11. maj 2015 kl. 16.00.
Sidst opdateret den 24-06-2014