English   Danish

2014/2015  DIP-DREGV1015U  Virksomhedens økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig
    Michael Andersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Pia Clasen
Tlf: 3815 2323
Mail: pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Fagets mål er at give de studerende kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af økonomistyringsmæssige problemstillinger i praksis. Kompetencerne søges tilvejebragt gennem en virksomhedsnær og anvendelsesorienteret behandling af en række centrale opgaver, modeller og metoder.

Fagets fokus er således rettet mod forståelsen af hvilke overvejelser og problemstillinger, der knytter sig til konstruktion, udvikling og tilpasning af virksomheders økonomistyringsværktøjer. Det er målet at bibringe de studerende viden om økonomistyringens begreber, modeller og værktøjer og herunder forholde sig til, hvordan den økonomiske styring kan tilrettelægges og udformes i forskellige organisationer og virksomhedstyper. Derudover er det fagets mål at de studerende oparbejder kompetencer til at reflektere over modellernes teoretiske fundament, anvendelighed og udsagnskraft.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Valgfag som udbydes til: HDO, HDSCM, HDØP, HDIB, HDMM, HDF, HDFR

Faget kan ikke følges af HD(R) studerende.
Prøve/delprøver
Virksomhedens økonomistyring:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin og Vintertermin, Ordinær prøve afvikles i uge 39

Syge- omprøv afvikles i uge 2
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Alle hjælpemidler, inkl. computer, må medbringes til forberedelse, men der må ikke gøres brug af internettet.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i fagets målbeskrivelser samt den obligatoriske litteratur.
Spørgsmålene vil have en stikordsagtig karakter og tager udgangspunkt i de teoriområder, der er indeholdt i faget.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets indhold:

 

  1. Økonomistyringens centrale opgaver og formål, herunder økonomistyring som beslutningsværktøj og økonomifunktionens rolle i virksomhedens beslutningsprocesser. Der lægges vægt på at skabe forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens registreringer og dataopsamling ex post og de økonomiske styringsmodeller ex ante.
  2. Virksomhedens økonomistruktur og lønsomhedsmønster. Her behandles kriterierne for de valg, som må foretages, når samspillet mellem henholdsvis virksomhedens indtægter og omkostninger samt pengestrømme skal struktureres og beskrives. Et særligt område omhandler virksomheders omkostningsstruktur og omkostningsklassifikation.
  3. Økonomisk styring i form af budgettering og budgetstyring.Budgettet er det helt centrale periodestyringsværktøj med henblik på koordination af handlinger og aktiviteter i og imellem virksomhedens forskellige funktioner. Med udgangspunkt i det driftsøkonomiske marginal- og offeromkostningsræsonnement skabes der kobling til virksomhedens budgetmetoder. Budgetstyringen behandles med fokus på virksomhedens aktivitet og kapacitet, hvor der lægges vægt på sammenhængen mellem styringsbehov og valg af budgetteringsformer. Modeller og metoder behandles i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet, etc.
  4. Virksomhedens interne regnskab, opfølgning og kontrol. Der sættes fokus på temaer som budgetkontrol, standardomkostningsregnskab samt regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger
Undervisningsformer
Faget består af i alt 30 lektioner. Undervisningen foregår på hold med max. 35 studerende, som inddeles i grupper på 3-4 studerende. Hver undervisningsgang er centreret om udvalgte kapitler i lærebøgerne inklusive tilhørende øvelser/cases, der delvist forberedes i grupperne. Der veksles mellem overbliksforelæsninger, plenumdiskussioner, gruppearbejder og studenterpræsentationer.
Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerende.
Yderligere oplysninger
Undervisning:
Lørdage uge 33-38, kl. 8.55 - 14.15
Sidst opdateret den 25-04-2014