English   Danish

2014/2015  DIP-DREGV1037U  Corporate Finance

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig/Underviser
  Daniel Wekke Probst - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Fagansvarlig/underviser
  Thomas Meinert Hersom - Institut for Finansiering (FI)
Studiesekretær:
Pia Clasen
Mail: pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og håndtere de komplekse investerings- og finansieringsmæssige udfordringer som virksomheder møder i praksis. Fagets fokus er på at bibringe de studerende indsigt i finansiel teori med umiddelbar relevans for selskabers økonomifunktion, og gøre dem i stand til at diskutere og udarbejde konkrete anbefalinger vedrørende selskabers valg af investeringer og finansieringsstruktur.

Ambitionen er at forankre en fundamental viden om finansieringsteoriens begreber, modeller, metoder og værktøjer hos de studerende.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HDR, HDF, HDFR studerende
Prøve/delprøver
Corporate Finance:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin, Ordinær prøve afvikles i september uge 39

Syge- omprøv afvikles i uge 2
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Studiekoordinator og underviser kan, ved syge- omprøven, beslutte at foretage en mundtlig prøvning, hvis det skønnes hensigtsmæssigt set i forhold til antallet af studerende.

Ved mundtlig prøve gælder følgende:
Individuel mundtlig eksamen af ca. 20 min. varighed inklusiv bedømmelse. Der er ligeledes 20 min. forberedelsestid.

Alle hjælpemidler, inkl. computer, må medbringes til forberedelse, men der må ikke gøres brug af internettet.
Beskrivelse af eksamensforløbet
En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.

Spørgsmålene til mundtlig eksamen tager udgangspunkt i fagets målbeskrivelser samt den obligatoriske litteratur.
Spørgsmålene tager udgangspunkt i de teoriområder, der er indeholdt i faget. Eksempler på eksamensspørgsmål kunne være:
 • Redegør for den statiske afvejningsteori som metode til fastlæggelse af virksomhedens kapitalstruktur.
   
 • Forklar hvordan rationelle, risiko-averse investorer vælger porteføljesammensætning på et marked med og uden et risikofrit aktiv.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget kan opdeles i følgende 3 hovedområder:
 1. Investerings- og porteføljeteori
 2. Selskabers valg af kapitalstruktur
 3. Emner i Corporate Finance
 • Det første hovedområde tilfører de studerende fundamental viden om finansielle begreber, modeller og metoder som er en forudsætning for forståelsen af de to andre hovedområder. De studerende vil blive introduceret til fagets antagelser vedrørende de finansielle markeder samt markedsdeltagernes adfærd. Herudover vil de studerende blive bibragt en forståelse af relevante risiko og afkast begreber, samt blive introduceret til centrale modeller til rangordning af investeringsalternativer og valg af porteføljer. Området sluttes af med en behandling af en i praksis populær model til beregning af virksomhedens egenkapitalomkostninger.

 

 • Fagets andet hovedområde sætter fokus på virksomhedernes valg af finansiering. Centrale modeller til forståelse af selskabers valg af kapitalstruktur vil blive gennemgået og diskuteret. Området vil behandle de gængse kapitalformer – egenkapital og fremmedkapital – og bibringe de studerende en indsigt i hvordan selskabets kapitalomkostninger opgøres samt deres indflydelse på værdien af virksomheden.

 

 • Fagets tredie og sidste hovedområde behandler en række spændende og vigtige emner med stor relevans for virksomheders økonomifunktion. Betydningen af selskabernes valg af udbyttepolitik vil blive diskuteret under forskellige forudsætninger, og de studerende vil få kendskab til forskellige divergerende synspunkter vedrørende valg af udbyttepolitik. Herudover vil dette hovedområde behandle risikostyring, hvorunder der vil blive fremlagt real-life eksempler på dette områdes kritiske betydning for virksomhedernes overlevelse. Sidst men ikke mindst vil området behandle interessante og yderst relevante emner som værdiansættelse af virksomheder, fusioner & opkøb samt corporate governance.
Undervisningsformer
Undervisningen er tilrettelagt som en forelæsningsrække bestående af i alt 40 undervisningstimer. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebogen eller artikelsamlingen. Det tilsigtes at skabe et overblik over fagets teori samt at forklare vanskeligt tilgængelige passager på en så let forståelig måde som muligt. Der vil blive inddraget eksempler fra praksis, hvor det findes relevant, og der vil være mulighed for at de studerende kan byde ind med egne erfaringer. Af hensyn til fagets omfang vil det ikke være muligt med gennemgang af øvelser, men øvelsessæt, tidligere eksamensopgaver samt rettevejledninger til disse vil blive gjort tilgængelige for de studerende.
Yderligere oplysninger
Undervisning: Lørdage fra uge 33-38, kl. 9.00-14.00
Foreløbig litteratur
 • Brealey, Myers & Allen: Principles of Corporate Finance 11. Udgave
Sidst opdateret den 25-04-2014