English   Danish

2014/2015  DIP-DREGV1038U  Erhvervsbeskatning

English Title
Business Tax

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Jane Bolander - Juridisk Institut (JUR)
 • Michael Andersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Birgitte Skov
Mail: bs.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Fagets overordnede mål er at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale og komplekse skattemæssige problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HD(R) studerende
Prøve/delprøver
Erhvervsbeskatning:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar, Ordinær prøve afvikles: december

Syge- omprøven afvikles i uge 10
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte lommeregnere
 • Tilladte lovsamlinger
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Studiekoordinator og underviser kan, ved syge- omprøven, beslutte at foretage en mundtlig prøvning, hvis det skønnes hensigtsmæssigt set i forhold til antallet af studerende.

Ved mundtlig prøve gælder følgende:
Individuel mundtlig eksamen af ca. 20 min. varighed inklusiv bedømmelse. Der er ligeledes 20 min. forberedelsestid.

Alle hjælpemidler, inkl. computer, må medbringes til forberedelse, men der må ikke gøres brug af internettet.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den skriftelige eksamen er baseret på en stillet opgave

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets indhold

Faget består som af 4 delområder:

 • ”Beskatning af personlig virksomhed”.
  Delområdet beskæftiger sig med de forskellige måder personlig virksomhed kan beskattes på: Personskatteloven, virksomhedsskatteloven og kapitalafkastordningen. Den studerende skal kunne redegøre for forskellene mellem de forskellige beskatningsmåder samt vide, hvornår man med fordel kan bruge en af beskatningsformerne frem for de andre. Den studerende skal kunne behandle de problemstillinger, der opstår når virksomhedsordningen anvendes samt kunne angive, hvor meget der skal hæves hvis skatten ønskes optimeret.

 

 • ”Valg af virksomhedsform og virksomhedsoverdragelse”.
  I denne del af faget skal de studerende kunne angive hvilke forhold der øver indflydelse på, hvilken virksomhedsform der vil være mest hensigtsmæssig. Med udgangspunkt i en konkret virksomhed skal den studerende kunne beregne konsekvenserne ved omdannelse efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ved skattepligtig omdannelse af personligt firma til selskab og herved være i stand til at vælge den mest hensigtsmæssige omdannelsesform. Hovedvægten lægges på den skattefrie omdannelse.

 

 • ”Omstrukturering og ejerskifte”.
  Der fokuseres på de forskellige former for skattefrie omstruktureringer. Den studerende skal kunne beregne de skattemæssige konsekvenser af ejerskifte ved de forskellige modeller og dermed vurdere hvilken model der er mest hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde.

 

 • ”Udvidet selskabsbeskatning”.
  Emnet skal ses i forlængelse af den grundlæggende selskabsbeskatning på 6. semester skat. Der fokuseres på national og international sambeskatning, opgørelse af sambeskatningsindkomsten, transfer pricing, rentefradragsbegrænsningsregler, konvertering fra årsrapport til selvangivelse (skatteafstemning), udbyttebeskatning og særlige forhold i KGL og ABL vedr. selskaber.
Undervisningsformer
Der vil blive vekslet mellem forelæsninger, klassedialog, mindre opgaver og cases.
Inden for hvert af de 4 delområdervil der være caseopgaver.

Hverdage: består i af 50 lektioner á 45 minutter fordelt på 15 undervisningsdage.
Lørdag: består i af 9 undervisningsdage.
Yderligere oplysninger
Undervisning:
Mulighed 1: tirsdage og/eller torsdage, uge 40-50, kl. 17.10 - 20.40
Mulighed 2: lørdag, uge 40-50, kl. 8.55 - 14.15
Foreløbig litteratur

Offentliggøres senere.

Sidst opdateret den 25-04-2014