English   Danish

2014/2015  DIP-DREGV1039U  Finansiel planlægning

English Title
Financial planning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
  • Jens Kristian Andersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Birgitte Skov
Mail: bs.acc@cbs.dk
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Fagets overordnede mål er at give de studerende en basisviden omkring betydningen af mere overordnede finansieringsforhold for den strategiske styring af virksomheden. De studerende vil således få kompetencer til forståelse af strategiske aspekter som grundlag for hvilke elementer der har indvirkning på værdiansættelse af virksomheder.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HD(R) studerende.
Prøve/delprøver
Finansiel planlægning:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Eksamen består af en skriftlig synopsis lavet i grupper, som danner grundlaget for en individuel mundtlig udprøvning.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin, Aflevering af synopsis slut september og mundtlig eksamen uge 40.

Syge- omprøven afvikles i uge 2
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge- omprøven tager udgangspunkt i den synopsis som er udarbejdet ved den ordinære prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er i princippet inddelt i 4 områder:

  • Det første område behandler helt overordnet virksomhedens investerings-/finansieringsbeslutninger, kapitalomkostning og kapitalstruktur og forståelsen af opbygningen af de finansielle markeder, som danner grundlag for forståelsen af værdiskabelsesprocessen i virksomheden, herunder strategiske risikoforhold.

 

  • Det andet område behandler virksomhedens cashflow, herunder cashflow-genereringens betydning for den vækst virksomheden evner at opretholde, også set i lyset af risiko. Working capital er i den sammenhæng et centralt fokusområde.

 

  • Det tredje område behandler kriterierne omkring investeringsbeslutninger i sammenkædning med den finansiering investeringerne afstedkommer. Hvorledes finansierer virksomheden sine investeringer optimalt, også set i lyset af indvirkningen på virksomhedens kapitalstruktur.

 

  • Det fjerde og sidste område behandler kapitalomkostningen, cost of capital eller WACC`en. Trade off`s i relation til virksomhednes optimale kapitalstruktur diskuteres i sammenkædning med betydningen fra finansiel destress, skat mv.
Undervisningsformer
Faget består af 30 lektioner af 45 minuteres varighed. Undervisningen foregår på hold, der inddeles i et antal grupper.
Der veksles mellem forelæsninger, gruppearbejder, klassedialog, studenterpræsentationer, små øvelser og løbende diskussioner.

Undervejs behandles der i grupper ca. 4 skriftlige opgaver på 3-4 sider som dækker hovedområderne i pensum.

Hver gruppe afleverer to skriftlige besvarelser og skal præstere to opponeringer.
Undervisere og øvrige grupper fungerer undervejs som opponenter.
Yderligere oplysninger
Undervisning kl. 17.10 - 20.00
Tirsdag uge 33, 34, 36, 37, 38
Onsdag uge 38
Torsdage uge 33, 34, 35, 37
Foreløbig litteratur
  • Finance for executives, Gabriel Hawawini & Claude Viallet, Managing for value creation, 4. Edition, 2011, Obligatorisk: kapitlerne 1,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 14 ca. 290 sider
     
  • Udvalgte noter og øvelser
Sidst opdateret den 25-04-2014