English   Danish

2014/2015  DIP-DREGV1042U  Regnskabsanalyse og værdiansættelse

English Title
Financial Analysis and Valuation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Ole Vagn Sørensen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Birgitte Skov
Mail: bs.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Faget er overvejende anvendelsesorienteret og sigter mod at give de fornødne kompetencer til at kunne udarbejde en regnskabsanalyse samt værdiansættelse til brug i investerinsbeslutninger. Endvidere er det fagets mål at bibringe de studerende en evne til at reflektere over, hvad der kendetegner en god værdiansættelsesmodel/​teknologi samt en velgennemført regnskabsanalyse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HD(R) studerende
Prøve/delprøver
Regnskabsanalyse og værdiansættelse:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar, Ordinær prøve: i december
Syge- omprøve: Uge 10
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Studiekoordinator og underviser kan, ved syge- omprøven, beslutte at foretage en mundtlig prøvning, hvis det skønnes hensigtsmæssigt set i forhold til antallet af studerende.

Ved mundtlig prøve gælder følgende:
Individuel mundtlig eksamen af ca. 20 min. varighed inklusiv bedømmelse. Der er ligeledes 20 min. forberedelsestid.

Alle hjælpemidler, inkl. computer, må medbringes til forberedelse, men der må ikke gøres brug af internettet.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Ved mundtlig prøve gælder følgende:

En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.

Eksamensspørgsmålene tager udgangspunkt i fagets målbeskrivelser samt den obligatoriske litteratur.
Spørgsmålene vil have en stikordsagtig karakter og tager udgangspunkt i de teoriområder, der er indeholdt i faget.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets indhold:

Faget er centreret omkring analyse af finansiel information, der primært udspringer af virksomhedernes finansielle opgørelser (årsrapporter). Teknikker inden for fundamentalanalyse undersøges detaljeret specielt med vægt på anvendelse vedrørende beslutninger, der involverer værdiansættelse af egenkapital.

De udvalgte temaer inkluderer:

 • Fordele og ulemper ved forskellige værdiansættelsesteknikker,
 • Reformulering af rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug,
 • Beregning og tolkning af finansielle nøgletal
 • Analyse af rentabilitet og vækst
 • Udarbejdelse af proforma regnskaber samt konvertering af disse til en egentlig værdiansættelse
Undervisningsformer
Faget består af 50 lektioner fordelt 30 forelæsninger og 20 øvelsestimer. Hver forelæsning (3 lekt.) er centreret omkring udvalgte temaer i lærebogen/pensum. I forlængelse af forelæsningerne gennemgås og diskuteres løsninger på øvelser/cases ved den efterfølgende undervisning. Formålet med øvelserne er at indlære de studerende de anvendter metoder, der afdækkes i de respektive kapitler/temaer. Sideløbende hermed arbejdes med en gennemgående case (casevirksomhed), hvor de studerende udarbejder relevante analyser for til sidst at foretager en egentlig værdiansættelse. Formålet hermed er, at de studerende får mulighed for at arbejde med en virkelighedsnær og anvendelsesorienteret tilgang til faget.
Yderligere oplysninger
Undervisning:
Tirsdage 2 lektioner + Torsdage 3 lektioner, uge 40-50, kl. 17.10
Foreløbig litteratur
 • Steven Penman: “Financial Statement Analysis and Security Valuation” 5. udgave (2012),
  Forlag: McGraw-Hill
  ISBN: 9780071326407
Sidst opdateret den 25-04-2014