English   Danish

2014/2015  DIP-DREGV1049U  Virksomhedens eksterne regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et quarter
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (REØ)
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Jens Oluf Elling - Institut for Regnskab og Revision (RR)
 • Underviser
  Thomas Kaas Selsø - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Studiesekretær:
Pia Clasen
Tlf: 3815 2323
Mail: pc.acc@cbs.dk
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 25-04-2014
Læringsmål
Fagets overordnede formål er at give de studerende kompetencer indenfor ekstern rapportering. Dels en forståelse på makroniveau af de økonomiske konsekvenser offentliggørelse af oplysninger om indtjenings-, formue- og finansieringsforholdene i over 200.000 danske erhvervsvirksomheder har for samfundsøkonomien(ressourceallokering, indkomstfordeling, vækst mv.)

Dels en dyberegående viden på mikroniveau knyttet til den enkelte virksomhed og dens eksterne rapportering. På basis af koalitionsmodellens interessegrupper diskuteres særinteresser, styrkeforhold, informationsasymmetri mv. mellem ledelsen som regnskabsproducent og investorer, kreditorer, lokalsamfund mv. som regnskabsbrugere.

En særlig kompetence bibringes de studerende i relation til tolkning af informationsværdien af den eksterne årsrapport og dens bestanddele: årsregnskab, ledelsesberetning og supplerende beretning. For at opnå denne kompetence kræves viden om årsregnskabets teoretiske fundament og det regelsæt, der vedrører definition, indregning, måling og præsentation af hovedposter i balance og resultatopgørelse.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Valgfag som kun udbydes til: HDF, HDFR, HDIB, HDMM, HDO, HDSCM, HDØ

Faget kan ikke følges af HD(R) studerende.
Prøve/delprøver
Virksomhedens eksterne regnskab:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterårstermin og Vintertermin, Ordinær prøve afvikles i uge 39

Syge- omprøv afvikles i uge 2
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Alle hjælpemidler, inkl. computer, må medbringes til forberedelse, men der må ikke gøres brug af internettet.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
En normal eksamensafvikling vil være karakteriseret ved et forløb, hvor det forventes, at det er eksaminanden som indledningsvist er initiativtager til den faglige præsentation og diskussion. Det vil derfor være en god idé at påbegynde eksaminationen med en disposition for forløbet. Eksamens afvikling vil herefter bestå af en dialogbaseret udprøvning mellem eksaminand, eksaminator og censor. I den sidste del af eksaminationen bør eksaminator have mulighed for mere aktivt at kunne styre udprøvningen.

Eksamensspørgsmålene tager udgangspunkt i fagets målbeskrivelser samt den obligatoriske litteratur.
Spørgsmålene vil have en stikordsagtig karakter og tager udgangspunkt i de teoriområder, der er indeholdt i faget.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Fagets indhold:
 1. Eksternt regnskab som samfundsaktivitet, videnskabelig disciplin og samfundets regulering af regnskabspraksis via lovgivning, privatsektorregulering og markedsløsning i modificeret form.
 2. De fundamentale regnskabsteorier(paradigmer), præstationsorienteret regnskabsteori og formueorienteret regnskabsteori. Sidstnævnte uddybes med forskellige regnskabsmodeller og den begrebsramme, som dansk og international regnskabslovgivning bygger på.
 3. En analytisk gennemgang af det tekniske regelsæt, som gælder for definition, indregning, måling og præsentation af aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter, omkostninger samt overskud.
 4. Modeller til rapportering om viden, miljø og samfundsansvar.
Undervisningsformer
Holdundervisning, der dels omfatter dialogforelæsninger med tilhørende opgaver/cases, som knytter sig til sammenhængen mellem teori og praksis, dels en række øvelser.
Yderligere oplysninger

Undervisning:
Onsdag uge 33-38, kl. 17.10 + to ikke mandage (datoerne er ikke fastlagt endnue).

Foreløbig litteratur

Jens O. Elling

"Finansiel rapportering - teori og regulering"
Udgave 3

Gjellerups forlag

Sidst opdateret den 25-04-2014