English   Danish

2014/2015  DIP-DSCMO1008U  Operations og Supply Chain Management

English Title
Operations and Supply Chain Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
 • Thomas Frandsen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
Sidst opdateret den 11-07-2014
Læringsmål
Viden:
Gennem faget opnår de studerende en forskningsbaseret viden om teorier og metoder indenfor Operations og Supply Chain Management samt en række modeller der kan anvendes i forbindelse med virksomheders design og ledelse af produktionssystemer og forsyningskæder.
På det praktiske plan opnår de studerende viden om hvordan modeller, teorier og metoder kan anvendes i konkrete virksomhedssammenhænge. Det er målet at den studerende skal kunne forstå og reflektere over modellerne og deres anvendelse i specifikke sammenhænge.

Færdigheder
Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
• Anvende fagets videnskabelige teorier, modeller og metoder til at analysere komplekse problemstillinger i forbindelse med design og ledelse af virksomheders produktionssystemer og forsyningskæder.
• Begrunde og udvælge relevante analyser og løsninger på problemstillinger inden for fagområdet og herunder kunne præsentere og vurdere fremkomne løsningsforslag
• Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger der knytter sig til ledelsesmæssige afvejninger i design og ledelse af virksomhedens interne og eksterne forsyningskæde

Kompetencer:
Igennem faget opnår de studerende kompetencer der sætter dem i stand til at:
• Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag på komplekse Operations og Supply Chain Management problemstillinger gennem anvendelse af fagets teorier, metoder og modeller
• Indgå selvstændigt i fagligt samarbejde med såvel fagfæller og øvrige medarbejdere i virksomheden som eksterne samarbejdspartnere i virksomhedens omgivelser
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
OSCM Prøve 1:
Delprøvens vægt50%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Prøven skal bestås med mindst karakteren 02.

Karakteren vægter 12,5% (7,5 ects) af studiets samlede vægtning.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterårstermin og December/januar, Eksamen 17. november kl. 9 - 13.
Dato for rettidig framelding til eksamen er den 3. november 2014 inden kl. 12.
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Andre tilladte hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Der afholdes syge-omprøve den 8. januar 2015.
Dato for rettidig framelding til eksamen er den 17. december 2014 inden kl. 12.
Beskrivelse af eksamensforløbet

I besvarelsen af den skriftlige eksamensopgave, skal de studerende vise, at de forstår og kan anvende de OSCM værktøjer, der er en del af fagets pensum. De studerende skal således argumentere for deres valg af metode til løsning af en given problemstilling samt vise anvendelse af OSCM værktøjerne og reflektere over de fundne løsninger. 

Endvidere skal de studerende kunne redegøre for hvilke konsekvenser, den eller de fundne løsninger har for såvel interne som eksterne interessenter i en supply chain.

Ved den skriftlige eksamen må følgende elektroniske og skriftlige hjælpemidler  medbringes: Lommeregner, undervisningsbog samt egne noter i papirform og udskrevne undervisningsslides (ved egne noter menes egne Excel- og Word dokumenter i udskrevet form men ikke direkte udskrifter af de vejledende løsninger).

 

OSCM prøve 2:
Delprøvens vægt50%
PrøveformMundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Prøven skal bestås med mindst karakteren 02.
Karakteren vægter 12,5% (7,5 ects) af studiets samlede vægtning.
Varighed20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
ForberedelseMed følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeEfterårstermin og December/januar, Mundtlig eksamen den 26.-28. november 2014
Dato for rettidig framelding til eksamen er 12. november 2014 inden kl. 12
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Til forberedelsen kan den studerende medbringe hjælpemidler, dog ikke kommunikationsudstyr. Til den mundtlige eksamen kan den studerende medbringe noter udarbejdet under forberedelsen, mens øvrige hjælpemidler ikke må medbringes under eksamen.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der afholdes syge-omprøve eksamen den 11. december 2014
Dato for rettidig framelding til eksamen er 27. november 2014 inden 12.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Som baggrund for den mundtlige eksamination trækker den studerende et eksamensspørgsmål, der tager udgangspunkt i fagets teorier og modeller. Den studerende har mulighed for at forberede en besvarelse af eksamensspørgsmålet, og denne udgør udgangspunktet for den mundtlige eksamination. Som en del af den mundtlige eksamination stilles der uddybende spørgsmål, ligesom der kan stilles spørgsmål til relaterede emner indenfor fagets område.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagmodulets formål, at de studerende efter gennemførelsen af faget opnår en forskningsbaseret viden om teorier og metoder inden for Operations og Supply Chain Management området samt opnår en forståelse, der sætter dem i stand til at reflektere over teoriernes og metodernes anvendelse i praksis.

I faget Operations- og Supply Chain management indgår følgende centrale problemområder:

 • Strategi og operations-/SC-strategien
 • Supply chain management: strukturer, forretningsprocesser og ledelseskomponenter (herunder målstyring)
 • Integration af varestrømme med udgangspunkt i den enkelte virksomhed (planlægning via Demand Management, Sales and Operations Planning og Master Production Schedule og disse områders sammenhæng med produktionsstyringskoncepter som MRP og JIT/LEAN)
 • Transport og distribution
 • Forecast og lagerstyring
 • Indkøb
 • Produktdesign, mass customization og supply chain
 • Forsyningskæder og informationssystemer
Undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogundervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt minicases (gruppediskussioner) med efterfølgende plenumdrøftelser
Yderligere oplysninger

Faget består af i alt 60 lektioner (15 ECTS).
Undervisning ligger mandage og onsdage kl. 18.05 - 20.40 i 35-41,43- 45 (mandag) Dertil er der arbejdslørdag den 27. 9 2014. kl. 18.05 - 20.40 i uge 39. Der er ingen undervisning i uge 42

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og ErhvervsøkonomiFagansvarlig: Thomas Frandsen,  tfr.om@cbs.dk
Studieadministrator: Pernille Nielsen pen.om@cbs.dk
 

Foreløbig litteratur

Endelig Litteratur
 

"Introduction to Operations and Supply Chain Management”, 3rd edition ISBN 13: 978-0-273-77008-4 Af Cecil C. Bozarth og Robert B. Handfield Udgivet af Pearson Prentice Hall 2012


"Dette er Lean - Løsningen på effektititetparadokset" ISBN 978-91-980393-2-0 fra Rheologica Publishing, 2013

Desuden anvendes artikler, som findes i CBSs biblioteksdatabase samt Harvard Business Review artikler, disse kan ses i lektionsplanen og skal downloades.

Sidst opdateret den 11-07-2014