English   Danish

2014/2015  DIP-DSCMO1065U  Afgangsprojekt

English Title
Final Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (SCM)
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 19-06-2014
Læringsmål
Viden:
Den studerende skal kunne anvende flere af studiets teorier, perspektiver, modeller, begreber og metoder til løsning af en selvvalgt kompleks supply chain management relevant problemstilling. Den studerende skal her både demonstrere viden om og overblik over studiets teorier, modeller og metoder og kunne anvende disse til identifikation, analyse og løsning af problemstillingen, samt vise viden om teoriernes, modellernes og metodernes muligheder og begrænsninger.
Endvidere skal den studerende have kendskab til og overblik over relevante erhvervsøkonomiske og organisatoriske metoder til løsning af problemstillinger og desuden skal den studerende have viden om, hvordan disse metoder anvendes samt kunne reflektere over deres muligheder og begrænsninger.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Formulere et relevant, veldefineret problem, som kan styre og strukturere arbejdet med afgangsprojektet.
• Argumentere for formulering af de spørgsmål, der opstilles for at løse problemet.
• Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt til at besvare spørgsmålene.
• Udvælge og bearbejde teori, der bruges til formulering af problem, opstilling og analyse af spørgsmål som besvares af problemet.
• Argumentere for relevansen af den anvendte teori.
• Indsamle og analysere empiri.
• Forklare og evaluere sammenhængen mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, empiriindsamling, analyse og konklusion.

Kompetencer:
De studerende opnår kompetencer i at kunne: Identificere, formulere, afgrænse, analysere og løse komplekse praktiske supply chain management problemstillinger gennem brug af videnskabelig teori, modeller og metode.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning for at aflevere afgangsprojekt til bedømmelse, at alle prøver på 1., 2. og 3. semester er bestået med mindst karakteren 02 eller lignende forudsætninger
Prøve/delprøver
Afgangsprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 2 studerende
Skriver man 2 sammen er der individuel mundtligt forsvar
Afgangsprojektet kan også skrives individuelt.
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Omfanget af projektet er den samme for grupper og individuelle.

Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold (det skriftlige bidrag og den mundtlige præstation) samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold vægter tungest, jf. dog § 12, stk. 2.
Opgavetype HD 2. del afgangsprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni og August, Sidste frist for rettidig aflevering af afgangsprojektet samt rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-omprøve afholdes i august.
Ved omprøve afleveres efter samråd med vejleder et forbedret eller nyt projekt.
Sidste frist for rettidig aflevering af afgangsprojektet samt rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Den studerende starter eksamen med at præsentere og perspektivere det udarbejdede afgangsprojekt (ca. 5-10 minutter). Herefter benyttes resten af tiden i lokalet til dialog mellem vejleder/eksaminator, censor og opgaveskriver.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Afgangsprojektet opstartes gennem afholdelse af en kickoff workshop. På workshoppen gennemgås og forklares krav til projektet, og der gives gode råd til projektarbejdet. Arbejdsformen, der skal anvendes gennem projektarbejdet fastlægges af den/de studerende. Den/De studerende udarbejder en plan for hvordan en komplekst supply chain management problemstilling skal identificeres, dokumenteres og analyseres. En konkret problemstilling inden for feltet supply chain management formuleres. Den/De studerende tilknyttes en vejleder, der yder vejledning igennem processen. Vejleder fungerer også som eksaminator.

 

Formålet med afgangsprojektet er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i løsningen af en større praktisk supply chain management problemstilling, hvor de tillærte videnskabelige perspektiver, teorier, modeller og metoder bringes i anvendelse.

 

Målet med afgangsprojektet er, at de studerende opnår overblik over studiets teorier, modeller og metoder samt demonstrerer evnen til at kunne anvende disse og reflektere over deres muligheder og begrænsninger. Endvidere er det målet, at de studerende trænes i at arbejde selvstændigt med en kompleks faglig relevant problemstilling. Endelig er det målet, at de studerende trænes i at formidle en kompleks supply chain management problemstilling, metode, analyse og konklusion såvel skriftligt og mundtligt.

Undervisningsformer
Kick-off workshop samt individuel/gruppe vejledning
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Studieadministrator: Pernille Nielsen pen.om@cbs.dk
Fagansvarlig: Kim Sundtoft Hald ksh.om@cbs.dk

Sidst opdateret den 19-06-2014